CultureAndRegionInfoBuilder.TwoLetterISOLanguageName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia dwuliterowy kod ISO 639-1 dla języka bieżącego obiektu CultureInfo.Gets or sets the ISO 639-1 two-letter code for the language of the current CultureInfo object.

public:
 property System::String ^ TwoLetterISOLanguageName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string TwoLetterISOLanguageName { get; set; }
member this.TwoLetterISOLanguageName : string with get, set
Public Property TwoLetterISOLanguageName As String

Wartość właściwości

String

Dwuliterowy kod ISO 639-1 dla języka bieżącego obiektu CultureInfo.The ISO 639-1 two-letter code for the language of the current CultureInfo object.

Wyjątki

Wartość w operacji zestawu jest null.The value in a set operation is null.

Długość wartości w operacji zestawu nie mieści się w zakresie od 1 do 8 znaków.The length of the value in a set operation does not range from 1 to 8 characters.

Wartość operacji zestawu zawiera znak, który nie należy do przedziału od „a” do „z”, od „A” do „Z” lub od „0” do „9”.The value in a set operation contains a character that is not in the range "a" to "z", "A" to "Z", or "0" to "9".

Uwagi

Właściwość TwoLetterISOLanguageName odpowiada właściwości TwoLetterISOLanguageName.The TwoLetterISOLanguageName property corresponds to the TwoLetterISOLanguageName property.

Na przykład dwuliterowy skrót dla języka angielskiego to "en".For example, the two-letter abbreviation for English is "en".

Dotyczy