CultureInfo.DateTimeFormat Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość DateTimeFormatInfo określającą kulturowo odpowiedni format wyświetlania dat i godzin.Gets or sets a DateTimeFormatInfo that defines the culturally appropriate format of displaying dates and times.

public:
 virtual property System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ DateTimeFormat { System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ get(); void set(System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ value); };
public virtual System.Globalization.DateTimeFormatInfo DateTimeFormat { get; set; }
member this.DateTimeFormat : System.Globalization.DateTimeFormatInfo with get, set
Public Overridable Property DateTimeFormat As DateTimeFormatInfo

Wartość właściwości

DateTimeFormatInfo

A DateTimeFormatInfo , który definiuje kulturowo odpowiedni format wyświetlania dat i godzin.A DateTimeFormatInfo that defines the culturally appropriate format of displaying dates and times.

Wyjątki

Właściwość ma wartość null.The property is set to null.

DateTimeFormatWłaściwość lub każda z DateTimeFormatInfo właściwości jest ustawiona i CultureInfo jest tylko do odczytu.The DateTimeFormat property or any of the DateTimeFormatInfo properties is set, and the CultureInfo is read-only.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, że CultureInfo. klon również klonuje DateTimeFormatInfo wystąpienia i NumberFormatInfo skojarzone z CultureInfo .The following code example shows that CultureInfo.Clone also clones the DateTimeFormatInfo and NumberFormatInfo instances associated with the CultureInfo.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a CultureInfo.
  CultureInfo^ myCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  
  // Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
  CultureInfo^ myCIclone = dynamic_cast<CultureInfo^>(myCI->Clone());
  myCIclone->DateTimeFormat->AMDesignator = "a.m.";
  myCIclone->DateTimeFormat->DateSeparator = "-";
  myCIclone->NumberFormat->CurrencySymbol = "USD";
  myCIclone->NumberFormat->NumberDecimalDigits = 4;
  
  // Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone. 
  Console::WriteLine( "DTFI/NFI PROPERTY\tORIGINAL\tMODIFIED CLONE" );
  Console::WriteLine( "DTFI.AMDesignator\t{0}\t\t{1}", myCI->DateTimeFormat->AMDesignator, myCIclone->DateTimeFormat->AMDesignator );
  Console::WriteLine( "DTFI.DateSeparator\t{0}\t\t{1}", myCI->DateTimeFormat->DateSeparator, myCIclone->DateTimeFormat->DateSeparator );
  Console::WriteLine( "NFI.CurrencySymbol\t{0}\t\t{1}", myCI->NumberFormat->CurrencySymbol, myCIclone->NumberFormat->CurrencySymbol );
  Console::WriteLine( "NFI.NumberDecimalDigits\t{0}\t\t{1}", myCI->NumberFormat->NumberDecimalDigits, myCIclone->NumberFormat->NumberDecimalDigits );
}

/*
This code produces the following output.

DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
DTFI.DateSeparator   /        -
NFI.CurrencySymbol   $        USD
NFI.NumberDecimalDigits 2        4
*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCultureInfo {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a CultureInfo.
   CultureInfo myCI = new CultureInfo("en-US", false);

   // Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
   CultureInfo myCIclone = (CultureInfo) myCI.Clone();
   myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator = "a.m.";
   myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator = "-";
   myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol = "USD";
   myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 4;

   // Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone.
   Console.WriteLine( "DTFI/NFI PROPERTY\tORIGINAL\tMODIFIED CLONE" );
   Console.WriteLine( "DTFI.AMDesignator\t{0}\t\t{1}", myCI.DateTimeFormat.AMDesignator, myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator );
   Console.WriteLine( "DTFI.DateSeparator\t{0}\t\t{1}", myCI.DateTimeFormat.DateSeparator, myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator );
   Console.WriteLine( "NFI.CurrencySymbol\t{0}\t\t{1}", myCI.NumberFormat.CurrencySymbol, myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol );
   Console.WriteLine( "NFI.NumberDecimalDigits\t{0}\t\t{1}", myCI.NumberFormat.NumberDecimalDigits, myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits );
  }
}

/*
This code produces the following output.

DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
DTFI.DateSeparator   /        -
NFI.CurrencySymbol   $        USD
NFI.NumberDecimalDigits 2        4

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesCultureInfo
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates and initializes a CultureInfo.
   Dim myCI As New CultureInfo("en-US", False)
   
   ' Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
   Dim myCIclone As CultureInfo = CType(myCI.Clone(), CultureInfo)
   myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator = "a.m."
   myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator = "-"
   myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol = "USD"
   myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 4
   
   ' Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone. 
   Console.WriteLine("DTFI/NFI PROPERTY" + ControlChars.Tab + "ORIGINAL" + ControlChars.Tab + "MODIFIED CLONE")
   Console.WriteLine("DTFI.AMDesignator" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.DateTimeFormat.AMDesignator, myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator)
   Console.WriteLine("DTFI.DateSeparator" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.DateTimeFormat.DateSeparator, myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator)
   Console.WriteLine("NFI.CurrencySymbol" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.NumberFormat.CurrencySymbol, myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol)
   Console.WriteLine("NFI.NumberDecimalDigits" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.NumberFormat.NumberDecimalDigits, myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits)

  End Sub

End Class


' This code produces the following output.
'
' DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
' DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
' DTFI.DateSeparator   /        -
' NFI.CurrencySymbol   $        USD
' NFI.NumberDecimalDigits 2        4

Uwagi

PrzesłonięciaOverrides

Użytkownik może wybrać do nadpisania niektóre wartości skojarzone z bieżącą kulturą systemu Windows korzystając z opcji ustawień regionalnych i językowych w panelu sterowania.The user might choose to override some of the values associated with the current culture of Windows through the regional and language options portion of Control Panel. Na przykład, użytkownik może wybrać do wyświetlania datę w innym formacie lub użyć waluty innej niż domyślna dla danej kultury.For example, the user might choose to display the date in a different format or to use a currency other than the default for the culture.

Jeśli UseUserOverride jest true i określona kultura jest zgodna z bieżącą kulturą systemu Windows, CultureInfo używa tych zastąpień, w tym ustawień użytkownika dla właściwości DateTimeFormatInfo wystąpienia zwróconego przez DateTimeFormat Właściwość i właściwości NumberFormatInfo wystąpienia zwracanego przez NumberFormat Właściwość.If UseUserOverride is true and the specified culture matches the current culture of Windows, the CultureInfo uses those overrides, including user settings for the properties of the DateTimeFormatInfo instance returned by the DateTimeFormat property, and the properties of the NumberFormatInfo instance returned by the NumberFormat property. Jeśli ustawienia użytkownika są niezgodne z kulturą skojarzoną z CultureInfo , na przykład, jeśli wybrany kalendarz nie jest jednym z OptionalCalendars , wyniki metod i wartości właściwości są niezdefiniowane.If the user settings are incompatible with the culture associated with the CultureInfo, for example, if the selected calendar is not one of the OptionalCalendars, the results of the methods and the values of the properties are undefined.

Wartość DateTimeFormat właściwości i NumberFormat Właściwość nie jest obliczana do momentu uzyskania dostępu do właściwości przez aplikację.The value of the DateTimeFormat property and the NumberFormat property is not calculated until your application accesses the property. Jeśli użytkownik może zmienić bieżącą kulturę na nową kulturę, gdy aplikacja jest uruchomiona, a następnie aplikacja uzyskuje dostęp do DateTimeFormat NumberFormat właściwości lub, aplikacja pobiera wartości domyślne dla nowej kultury zamiast zastąpień dla oryginalnej kultury.If the user can change the current culture to a new culture while the application is running and then the application accesses the DateTimeFormat or NumberFormat property, the application retrieves the defaults for the new culture instead of the overrides for the original culture. Aby zachować zastąpień dla oryginalnej bieżącej kultury, aplikacja powinna uzyskać dostęp do DateTimeFormat NumberFormat właściwości i przed zmianą bieżącej kultury.To preserve the overrides for the original current culture, the application should access the DateTimeFormat and NumberFormat properties before changing the current culture.

Uwagi dotyczące wywoływania

Jeśli Calendar jest, TaiwanCalendar ale CurrentCulture nie jest ustawiony na chiński (Tajwan), o nazwie zh-TW, then NativeCalendarName , GetEraName(Int32) i GetAbbreviatedEraName(Int32) zwracają pusty ciąg ("").If Calendar is the TaiwanCalendar but the CurrentCulture is not set to Chinese (Taiwan), named zh-TW, then NativeCalendarName, GetEraName(Int32), and GetAbbreviatedEraName(Int32) return an empty string ("").

Dotyczy

Zobacz też