CultureInfo.GetFormat(Type) Metoda

Definicja

Pobiera obiekt, który definiuje sposób formatowania określonego typu.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public virtual object GetFormat (Type formatType);
public virtual object? GetFormat (Type? formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Overridable Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametry

formatType
Type

Obiekt Type , dla którego ma być pobierany obiekt formatowania. Ta metoda obsługuje NumberFormatInfo tylko typy i DateTimeFormatInfo .

Zwraca

Object

Wartość NumberFormat właściwości, która jest wartością zawierającą NumberFormatInfo domyślne informacje o formacie liczbowym dla bieżącej CultureInfoklasy , jeśli formatType jest Type obiektem NumberFormatInfo klasy.

-lub-

Wartość DateTimeFormat właściwości, która jest wartością zawierającą DateTimeFormatInfo domyślne informacje o formacie daty i godziny dla bieżącej CultureInfoklasy , jeśli formatType jest Type obiektem DateTimeFormatInfo klasy.

-lub-

null, jeśli formatType jest jakikolwiek inny obiekt.

Implementuje

Uwagi

GetFormat implementuje IFormatProvider.GetFormat.

NumberFormatInfo udostępnia format liczbowy specyficzny dla kultury używany w połączeniu z metodami Format w podstawowych typach danych. DateTimeFormatInfo określa sposób formatowania wartości daty i godziny dla określonej kultury.

Dotyczy

Zobacz też