CultureInfo.TextInfo Właściwość

Definicja

Pobiera TextInfo , który definiuje system pisania skojarzony z kulturą.Gets the TextInfo that defines the writing system associated with the culture.

public:
 virtual property System::Globalization::TextInfo ^ TextInfo { System::Globalization::TextInfo ^ get(); };
public virtual System.Globalization.TextInfo TextInfo { get; }
member this.TextInfo : System.Globalization.TextInfo
Public Overridable ReadOnly Property TextInfo As TextInfo

Wartość właściwości

TextInfo

TextInfoDefiniuje system pisania skojarzony z kulturą.The TextInfo that defines the writing system associated with the culture.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak utworzyć CultureInfo dla języka hiszpańskiego (Hiszpania) międzynarodowy porządek sortowania i drugi CultureInfo z tradycyjną kolejnością sortowania.The following code example shows how to create a CultureInfo for Spanish (Spain) with the international sort order and another CultureInfo with the traditional sort order.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes the CultureInfo which uses the international sort.
  CultureInfo^ myCIintl = gcnew CultureInfo( "es-ES",false );
  
  // Creates and initializes the CultureInfo which uses the traditional sort.
  CultureInfo^ myCItrad = gcnew CultureInfo( 0x040A,false );
  
  // Displays the properties of each culture.
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "PROPERTY", "INTERNATIONAL", "TRADITIONAL" );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "CompareInfo", myCIintl->CompareInfo, myCItrad->CompareInfo );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "DisplayName", myCIintl->DisplayName, myCItrad->DisplayName );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "EnglishName", myCIintl->EnglishName, myCItrad->EnglishName );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "IsNeutralCulture", myCIintl->IsNeutralCulture, myCItrad->IsNeutralCulture );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "IsReadOnly", myCIintl->IsReadOnly, myCItrad->IsReadOnly );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "LCID", myCIintl->LCID, myCItrad->LCID );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "Name", myCIintl->Name, myCItrad->Name );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "NativeName", myCIintl->NativeName, myCItrad->NativeName );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "Parent", myCIintl->Parent, myCItrad->Parent );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "TextInfo", myCIintl->TextInfo, myCItrad->TextInfo );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "ThreeLetterISOLanguageName", myCIintl->ThreeLetterISOLanguageName, myCItrad->ThreeLetterISOLanguageName );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "ThreeLetterWindowsLanguageName", myCIintl->ThreeLetterWindowsLanguageName, myCItrad->ThreeLetterWindowsLanguageName );
  Console::WriteLine( "{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "TwoLetterISOLanguageName", myCIintl->TwoLetterISOLanguageName, myCItrad->TwoLetterISOLanguageName );
  Console::WriteLine();
  
  // Compare two strings using myCIintl -> 
  Console::WriteLine( "Comparing \"llegar\" and \"lugar\"" );
  Console::WriteLine( "  With myCIintl -> CompareInfo -> Compare: {0}", myCIintl->CompareInfo->Compare( "llegar", "lugar" ) );
  Console::WriteLine( "  With myCItrad -> CompareInfo -> Compare: {0}", myCItrad->CompareInfo->Compare( "llegar", "lugar" ) );
}

/*
This code produces the following output.

PROPERTY            INTERNATIONAL                 TRADITIONAL       
CompareInfo          CompareInfo - es-ES              CompareInfo - es-ES_tradnl
DisplayName          Spanish (Spain)                Spanish (Spain)     
EnglishName          Spanish (Spain, International Sort)      Spanish (Spain, Traditional Sort)
IsNeutralCulture        False                     False          
IsReadOnly           False                     False          
LCID              3082                      1034           
Name              es-ES                     es-ES          
NativeName           Español (España, alfabetización internacional) Español (España, alfabetización tradicional)
Parent             es                       es            
TextInfo            TextInfo - es-ES                TextInfo - es-ES_tradnl 
ThreeLetterISOLanguageName   spa                      spa           
ThreeLetterWindowsLanguageName ESN                      ESP           
TwoLetterISOLanguageName    es                       es            

Comparing "llegar" and "lugar"
  With myCIintl -> CompareInfo -> Compare: -1
  With myCItrad -> CompareInfo -> Compare: 1

*/
using System;
using System.Collections;
using System.Globalization;

public class SamplesCultureInfo
{

  public static void Main()
  {

   // Creates and initializes the CultureInfo which uses the international sort.
   CultureInfo myCIintl = new CultureInfo("es-ES", false);

   // Creates and initializes the CultureInfo which uses the traditional sort.
   CultureInfo myCItrad = new CultureInfo(0x040A, false);

   // Displays the properties of each culture.
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "PROPERTY", "INTERNATIONAL", "TRADITIONAL");
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "CompareInfo", myCIintl.CompareInfo, myCItrad.CompareInfo);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "DisplayName", myCIintl.DisplayName, myCItrad.DisplayName);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "EnglishName", myCIintl.EnglishName, myCItrad.EnglishName);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "IsNeutralCulture", myCIintl.IsNeutralCulture, myCItrad.IsNeutralCulture);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "IsReadOnly", myCIintl.IsReadOnly, myCItrad.IsReadOnly);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "LCID", myCIintl.LCID, myCItrad.LCID);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "Name", myCIintl.Name, myCItrad.Name);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "NativeName", myCIintl.NativeName, myCItrad.NativeName);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "Parent", myCIintl.Parent, myCItrad.Parent);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "TextInfo", myCIintl.TextInfo, myCItrad.TextInfo);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "ThreeLetterISOLanguageName", myCIintl.ThreeLetterISOLanguageName, myCItrad.ThreeLetterISOLanguageName);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "ThreeLetterWindowsLanguageName", myCIintl.ThreeLetterWindowsLanguageName, myCItrad.ThreeLetterWindowsLanguageName);
   Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "TwoLetterISOLanguageName", myCIintl.TwoLetterISOLanguageName, myCItrad.TwoLetterISOLanguageName);
   Console.WriteLine();

   // Compare two strings using myCIintl.
   Console.WriteLine("Comparing \"llegar\" and \"lugar\"");
   Console.WriteLine("  With myCIintl.CompareInfo.Compare: {0}", myCIintl.CompareInfo.Compare("llegar", "lugar"));
   Console.WriteLine("  With myCItrad.CompareInfo.Compare: {0}", myCItrad.CompareInfo.Compare("llegar", "lugar"));
  }
}

/*
This code produces the following output.

PROPERTY            INTERNATIONAL                 TRADITIONAL
CompareInfo          CompareInfo - es-ES              CompareInfo - es-ES_tradnl
DisplayName          Spanish (Spain)                Spanish (Spain)
EnglishName          Spanish (Spain, International Sort)      Spanish (Spain, Traditional Sort)
IsNeutralCulture        False                     False
IsReadOnly           False                     False
LCID              3082                      1034
Name              es-ES                     es-ES
NativeName           Español (España, alfabetización internacional) Español (España, alfabetización tradicional)
Parent             es                       es
TextInfo            TextInfo - es-ES                TextInfo - es-ES_tradnl
ThreeLetterISOLanguageName   spa                      spa
ThreeLetterWindowsLanguageName ESN                      ESP
TwoLetterISOLanguageName    es                       es

Comparing "llegar" and "lugar"
  With myCIintl.CompareInfo.Compare: -1
  With myCItrad.CompareInfo.Compare: 1

*/
Imports System.Collections
Imports System.Globalization

Module Module1

  Public Sub Main()

    ' Creates and initializes the CultureInfo which uses the international sort.
    Dim myCIintl As New CultureInfo("es-ES", False)

    ' Creates and initializes the CultureInfo which uses the traditional sort.
    Dim myCItrad As New CultureInfo(&H40A, False)

    ' Displays the properties of each culture.
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "PROPERTY", "INTERNATIONAL", "TRADITIONAL")
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "CompareInfo", myCIintl.CompareInfo, myCItrad.CompareInfo)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "DisplayName", myCIintl.DisplayName, myCItrad.DisplayName)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "EnglishName", myCIintl.EnglishName, myCItrad.EnglishName)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "IsNeutralCulture", myCIintl.IsNeutralCulture, myCItrad.IsNeutralCulture)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "IsReadOnly", myCIintl.IsReadOnly, myCItrad.IsReadOnly)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "LCID", myCIintl.LCID, myCItrad.LCID)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "Name", myCIintl.Name, myCItrad.Name)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "NativeName", myCIintl.NativeName, myCItrad.NativeName)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "Parent", myCIintl.Parent, myCItrad.Parent)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "TextInfo", myCIintl.TextInfo, myCItrad.TextInfo)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "ThreeLetterISOLanguageName", myCIintl.ThreeLetterISOLanguageName, myCItrad.ThreeLetterISOLanguageName)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "ThreeLetterWindowsLanguageName", myCIintl.ThreeLetterWindowsLanguageName, myCItrad.ThreeLetterWindowsLanguageName)
    Console.WriteLine("{0,-31}{1,-47}{2,-25}", "TwoLetterISOLanguageName", myCIintl.TwoLetterISOLanguageName, myCItrad.TwoLetterISOLanguageName)
    Console.WriteLine()

    ' Compare two strings using myCIintl.
    Console.WriteLine("Comparing ""llegar"" and ""lugar""")
    Console.WriteLine("  With myCIintl.CompareInfo.Compare: {0}", myCIintl.CompareInfo.Compare("llegar", "lugar"))
    Console.WriteLine("  With myCItrad.CompareInfo.Compare: {0}", myCItrad.CompareInfo.Compare("llegar", "lugar"))

  End Sub'This code produces the following output.
'
'PROPERTY            INTERNATIONAL                 TRADITIONAL       
'CompareInfo          CompareInfo - es-ES              CompareInfo - es-ES_tradnl
'DisplayName          Spanish (Spain)                Spanish (Spain)     
'EnglishName          Spanish (Spain, International Sort)      Spanish (Spain, Traditional Sort)
'IsNeutralCulture        False                     False          
'IsReadOnly           False                     False          
'LCID              3082                      1034           
'Name              es-ES                     es-ES          
'NativeName           Español (España, alfabetización internacional) Español (España, alfabetización tradicional)
'Parent             es                       es            
'TextInfo            TextInfo - es-ES                TextInfo - es-ES_tradnl 
'ThreeLetterISOLanguageName   spa                      spa           
'ThreeLetterWindowsLanguageName ESN                      ESP           
'TwoLetterISOLanguageName    es                       es            
'
'Comparing "llegar" and "lugar"
'  With myCIintl.CompareInfo.Compare: -1
'  With myCItrad.CompareInfo.Compare: 1

End Module

Uwagi

TextInfoWłaściwość zawiera informacje o wielkości charakterystycznej dla kultury dla ciągów.The TextInfo property provides culture-specific casing information for strings. Aby wykonać wielkość liter bez uwzględniania kultur, aplikacja powinna używać TextInfo właściwości InvariantCulture .To perform culture-insensitive casing, the application should use the TextInfo property of InvariantCulture.

Dotyczy

Zobacz też