EastAsianLunisolarCalendar.AddMonths(DateTime, Int32) Metoda

Definicja

Oblicza datę, która jest określoną liczbą miesięcy w odróżnieniu od podanej daty.Calculates the date that is the specified number of months away from the specified date.

public:
 override DateTime AddMonths(DateTime time, int months);
public override DateTime AddMonths (DateTime time, int months);
override this.AddMonths : DateTime * int -> DateTime
Public Overrides Function AddMonths (time As DateTime, months As Integer) As DateTime

Parametry

time
DateTime

, DateTime Do którego ma zostać dodana months .The DateTime to which to add months.

months
Int32

liczba miesięcy do dodania.The number of months to add.

Zwraca

DateTime

Nowe DateTime wyniki, z których można dodać określoną liczbę miesięcy do time parametru.A new DateTime that results from adding the specified number of months to the time parameter.

Wyjątki

Wynik jest spoza obsługiwanego zakresu a DateTime .The result is outside the supported range of a DateTime.

months jest mniejsza niż-120000 lub większa niż 120000.months is less than -120000 or greater than 120000.

-lub--or- time jest mniejsze niż MinSupportedDateTime lub większe niż MaxSupportedDateTime .time is less than MinSupportedDateTime or greater than MaxSupportedDateTime.

Uwagi

DateTimeJest to naruszone, jeśli dzień wynikający z tego okresu nie jest prawidłowym dniem w wynikającym z danego miesiąca roku.The day part of the resulting DateTime is affected if the resulting day is not a valid day in the resulting month of the resulting year. W takim przypadku część Day jest zmieniana na ostatni ważny dzień w ciągu miesiąca w ciągu roku.In this case, the day part is changed to the last valid day in the resulting month of the resulting year. Ten rok DateTime zostanie naruszony, jeśli miesiąc wynikający z danego miesiąca jest poza rokiem określonego DateTime .The year part of the resulting DateTime is affected if the resulting month is outside the year of the specified DateTime. Ta implementacja obsługuje tylko bieżącą ERA.This implementation supports only the current era. W związku z tym, ArgumentException jest zgłaszany, jeśli rok wynikający z określonych DateTime .Therefore, ArgumentException is thrown if the resulting year is outside the era of the specified DateTime. Część godziny wynikająca z wyniku DateTime pozostaje taka sama jak określona DateTime .The time-of-day part of the resulting DateTime remains the same as the specified DateTime.

Na przykład jeśli w określonym miesiącu jest październik, która ma 31 dni, określony dzień to 30-pierwszy dzień tego miesiąca, a wartość months parametru to 6, rok wynikający z tego jest większy niż określony rok, a wynikiem jest Kwiecień, a ostateczny dzień to trzydziesty dzień, który jest ostatnim dniem w kwietniu.For example, if the specified month is October, which has 31 days, the specified day is the thirty-first day of that month, and the value of the months parameter is 6, the resulting year is one more than the specified year, the resulting month is April, and the resulting day is the thirtieth day, which is the last day in April.

Jeśli wartość months parametru jest ujemna, wynik DateTime jest wcześniejszy niż określony DateTime .If the value of the months parameter is negative, the resulting DateTime is earlier than the specified DateTime.

KindWłaściwość zwracanej DateTime wartości zawsze jest równa DateTimeKind.Unspecified .The Kind property of the returned DateTime value always equals DateTimeKind.Unspecified. Właściwość parametru można zachować Kind time DateTime.SpecifyKind , wywołując metodę, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can preserve the Kind property of the time parameter by calling the DateTime.SpecifyKind method, as the following example shows.

returnTime = DateTime.SpecifyKind(cal.AddMonths(time, months), time.Kind);
returnTime = DateTime.SpecifyKind(cal.AddMonths(time, months), time.Kind)

Dotyczy