EastAsianLunisolarCalendar.AlgorithmType Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący kalendarz jest oparty na słonecznej, opartej na procesorach lub kombinacji obu tych elementów.Gets a value indicating whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

public:
 virtual property System::Globalization::CalendarAlgorithmType AlgorithmType { System::Globalization::CalendarAlgorithmType get(); };
public override System.Globalization.CalendarAlgorithmType AlgorithmType { get; }
member this.AlgorithmType : System.Globalization.CalendarAlgorithmType
Public Overrides ReadOnly Property AlgorithmType As CalendarAlgorithmType

Wartość właściwości

CalendarAlgorithmType

Zawsze zwraca wartość LunisolarCalendar.Always returns LunisolarCalendar.

Dotyczy