EastAsianLunisolarCalendar.GetDayOfMonth(DateTime) Metoda

Definicja

Oblicza dzień miesiąca w określonym dniu.Calculates the day of the month in the specified date.

public:
 override int GetDayOfMonth(DateTime time);
public override int GetDayOfMonth (DateTime time);
override this.GetDayOfMonth : DateTime -> int
Public Overrides Function GetDayOfMonth (time As DateTime) As Integer

Parametry

time
DateTime

DateTimeDo odczytu.The DateTime to read.

Zwraca

Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 31 reprezentująca dzień miesiąca określony w time parametrze.An integer from 1 through 31 that represents the day of the month specified in the time parameter.

Dotyczy