EastAsianLunisolarCalendar.GetDayOfWeek(DateTime) Metoda

Definicja

Oblicza dzień tygodnia w określonym dniu.Calculates the day of the week in the specified date.

public:
 override DayOfWeek GetDayOfWeek(DateTime time);
public override DayOfWeek GetDayOfWeek (DateTime time);
override this.GetDayOfWeek : DateTime -> DayOfWeek
Public Overrides Function GetDayOfWeek (time As DateTime) As DayOfWeek

Parametry

time
DateTime

DateTimeDo odczytu.The DateTime to read.

Zwraca

DayOfWeek

Jedna z DayOfWeek wartości reprezentująca dzień tygodnia określony w time parametrze.One of the DayOfWeek values that represents the day of the week specified in the time parameter.

Wyjątki

time jest mniejsze niż MinSupportedDateTime lub większe niż MaxSupportedDateTime .time is less than MinSupportedDateTime or greater than MaxSupportedDateTime.

Dotyczy