EastAsianLunisolarCalendar.GetDaysInYear(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Oblicza liczbę dni w określonym roku i ERA.Calculates the number of days in the specified year and era.

public:
 override int GetDaysInYear(int year, int era);
public override int GetDaysInYear (int year, int era);
override this.GetDaysInYear : int * int -> int
Public Overrides Function GetDaysInYear (year As Integer, era As Integer) As Integer

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

Int32

Liczba dni w określonym roku i ERA.The number of days in the specified year and era.

Wyjątki

year lub era znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez ten kalendarz.year or era is outside the range supported by this calendar.

Uwagi

GetDaysInYearMetoda zwraca 365 lub 366, w zależności od tego, czy year parametr jest rokiem przestępnym.The GetDaysInYear method returns 365 or 366, depending on whether the year parameter is a leap year.

Dotyczy