EastAsianLunisolarCalendar.GetMonth(DateTime) Metoda

Definicja

Zwraca miesiąc z podanej daty.Returns the month in the specified date.

public:
 override int GetMonth(DateTime time);
public override int GetMonth (DateTime time);
override this.GetMonth : DateTime -> int
Public Overrides Function GetMonth (time As DateTime) As Integer

Parametry

time
DateTime

DateTimeDo odczytu.The DateTime to read.

Zwraca

Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 13 reprezentująca miesiąc określony w time parametrze.An integer from 1 to 13 that represents the month specified in the time parameter.

Dotyczy