EastAsianLunisolarCalendar.IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Określa, czy określona data w podanej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

public:
 override bool IsLeapDay(int year, int month, int day, int era);
public override bool IsLeapDay (int year, int month, int day, int era);
override this.IsLeapDay : int * int * int * int -> bool
Public Overrides Function IsLeapDay (year As Integer, month As Integer, day As Integer, era As Integer) As Boolean

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

month
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 13 reprezentująca miesiąc.An integer from 1 through 13 that represents the month.

day
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 31 reprezentująca dzień.An integer from 1 through 31 that represents the day.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określony dzień to dzień przestępny; w przeciwnym razie false .true if the specified day is a leap day; otherwise, false.

Wyjątki

year, month , day lub era znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez ten kalendarz.year, month, day, or era is outside the range supported by this calendar.

Dotyczy