EastAsianLunisolarCalendar.IsLeapYear(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Określa, czy określony rok w podanej era to rok przestępny.Determines whether the specified year in the specified era is a leap year.

public:
 override bool IsLeapYear(int year, int era);
public override bool IsLeapYear (int year, int era);
override this.IsLeapYear : int * int -> bool
Public Overrides Function IsLeapYear (year As Integer, era As Integer) As Boolean

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określony rok jest rokiem przestępnym; w przeciwnym razie false .true if the specified year is a leap year; otherwise, false.

Wyjątki

year lub era znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez ten kalendarz.year or era is outside the range supported by this calendar.

Dotyczy