HebrewCalendar.AddMonths(DateTime, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę miesięcy w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of months away from the specified DateTime.

public:
 override DateTime AddMonths(DateTime time, int months);
public override DateTime AddMonths (DateTime time, int months);
override this.AddMonths : DateTime * int -> DateTime
Public Overrides Function AddMonths (time As DateTime, months As Integer) As DateTime

Parametry

time
DateTime

, DateTime Do którego ma zostać dodana months .The DateTime to which to add months.

months
Int32

liczba miesięcy do dodania.The number of months to add.

Zwraca

DateTime

W DateTime wyniku dodania określonej liczby miesięcy do określonego DateTime .The DateTime that results from adding the specified number of months to the specified DateTime.

Wyjątki

Wynikiem DateTime jest spoza obsługiwanego zakresu.The resulting DateTime is outside the supported range.

months jest mniejsza niż-120 000 lub większa niż 120 000.months is less than -120,000 or greater than 120,000.

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla wartości kilku składników a DateTime w warunkach w kalendarzu hebrajskim.The following code example displays the values of several components of a DateTime in terms of the Hebrew calendar.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void DisplayValues( Calendar^ myCal, DateTime myDT )
{
  Console::WriteLine( "  Era:    {0}", myCal->GetEra( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Year:    {0}", myCal->GetYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Month:   {0}", myCal->GetMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal->GetDayOfYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal->GetDayOfMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal->GetDayOfWeek( myDT ) );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
  DateTime myDT = DateTime(2002,4,3,gcnew GregorianCalendar);
  
  // Creates an instance of the HebrewCalendar.
  HebrewCalendar^ myCal = gcnew HebrewCalendar;
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
  
  // Adds two years and ten months.
  myDT = myCal->AddYears( myDT, 2 );
  myDT = myCal->AddMonths( myDT, 10 );
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:
  Era:    1
  Year:    5762
  Month:   7
  DayOfYear: 198
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    5765
  Month:   5
  DayOfYear: 138
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Monday

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesHebrewCalendar {

  public static void Main() {

   // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   DateTime myDT = new DateTime( 2002, 4, 3, new GregorianCalendar() );

   // Creates an instance of the HebrewCalendar.
   HebrewCalendar myCal = new HebrewCalendar();

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );

   // Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears( myDT, 2 );
   myDT = myCal.AddMonths( myDT, 10 );

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );
  }

  public static void DisplayValues( Calendar myCal, DateTime myDT ) {
   Console.WriteLine( "  Era:    {0}", myCal.GetEra( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Year:    {0}", myCal.GetYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Month:   {0}", myCal.GetMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek( myDT ) );
   Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:
  Era:    1
  Year:    5762
  Month:   7
  DayOfYear: 198
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    5765
  Month:   5
  DayOfYear: 138
  DayOfMonth: 21
  DayOfWeek: Monday

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesHebrewCalendar  

  Public Shared Sub Main()

   ' Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   Dim myDT As New DateTime(2002, 4, 3, New GregorianCalendar())

   ' Creates an instance of the HebrewCalendar.
   Dim myCal As New HebrewCalendar()

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

   ' Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears(myDT, 2)
   myDT = myCal.AddMonths(myDT, 10)

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("After adding two years and ten months:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

  End Sub

  Public Shared Sub DisplayValues(myCal As Calendar, myDT As DateTime)
   Console.WriteLine("  Era:    {0}", myCal.GetEra(myDT))
   Console.WriteLine("  Year:    {0}", myCal.GetYear(myDT))
   Console.WriteLine("  Month:   {0}", myCal.GetMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek(myDT))
   Console.WriteLine()
  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Hebrew calendar:
'  Era:    1
'  Year:    5762
'  Month:   7
'  DayOfYear: 198
'  DayOfMonth: 21
'  DayOfWeek: Wednesday
'
'After adding two years and ten months:
'  Era:    1
'  Year:    5765
'  Month:   5
'  DayOfYear: 138
'  DayOfMonth: 21
'  DayOfWeek: Monday

Uwagi

Ta implementacja HebrewCalendar klasy rozpoznaje tylko lata w języku hebrajskim 5343 do 5999 (1583 do 2239 w kalendarzu gregoriańskim).This implementation of the HebrewCalendar class recognizes only the Hebrew years 5343 to 5999 (1583 to 2239 in the Gregorian calendar).

DateTimeJest to naruszone, jeśli dzień wynikający z tego okresu nie jest prawidłowym dniem w wynikającym z danego miesiąca roku.The day part of the resulting DateTime is affected if the resulting day is not a valid day in the resulting month of the resulting year. Jest on zmieniany na ostatni prawidłowy dzień w wydanym miesiącu roku.It is changed to the last valid day in the resulting month of the resulting year. Ten rok DateTime zostanie naruszony, jeśli miesiąc wynikający z danego miesiąca jest poza rokiem określonego DateTime .The year part of the resulting DateTime is affected if the resulting month is outside the year of the specified DateTime. Ta implementacja obsługuje tylko bieżącą ERA.This implementation supports only the current era. W związku z tym, ArgumentException jest zgłaszany, jeśli rok wynikający z określonych DateTime .Therefore, ArgumentException is thrown if the resulting year is outside the era of the specified DateTime. Część godziny wynikająca z wyniku DateTime pozostaje taka sama jak określona DateTime .The time-of-day part of the resulting DateTime remains the same as the specified DateTime.

Na przykład jeśli w określonym miesiącu jest używany program AV, który ma 30 dni, określony dzień jest dniem trzydziestu tego miesiąca, a wartość months parametru to 5, a wynikiem jest rok wynoszący więcej niż określony rok, miesięczny miesiąc to Tevet, a otrzymany dzień to dzień 29, który jest ostatnim dniem w Tevet.For example, if the specified month is Av, which has 30 days, the specified day is the 30th day of that month, and the value of the months parameter is 5, the resulting year is one more than the specified year, the resulting month is Tevet, and the resulting day is the 29th day, which is the last day in Tevet.

Jeśli wartość months parametru jest ujemna, wynik DateTime jest wcześniejszy niż określony DateTime .If the value of the months parameter is negative, the resulting DateTime is earlier than the specified DateTime.

KindWłaściwość zwracanej DateTime wartości zawsze jest równa DateTimeKind.Unspecified .The Kind property of the returned DateTime value always equals DateTimeKind.Unspecified. Właściwość parametru można zachować Kind time DateTime.SpecifyKind , wywołując metodę, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can preserve the Kind property of the time parameter by calling the DateTime.SpecifyKind method, as the following example shows.

returnTime = DateTime.SpecifyKind(cal.AddMonths(time, months), time.Kind);
returnTime = DateTime.SpecifyKind(cal.AddMonths(time, months), time.Kind)

Dotyczy

Zobacz też