HebrewCalendar.IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Określa, czy określona data w podanej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

public:
 override bool IsLeapDay(int year, int month, int day, int era);
public override bool IsLeapDay (int year, int month, int day, int era);
override this.IsLeapDay : int * int * int * int -> bool
Public Overrides Function IsLeapDay (year As Integer, month As Integer, day As Integer, era As Integer) As Boolean

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

month
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 13 reprezentująca miesiąc.An integer from 1 to 13 that represents the month.

day
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 30 reprezentująca dzień.An integer from 1 to 30 that represents the day.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era. Określ albo HebrewEra HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra] .Specify either HebrewEra or HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra].

Zwraca

Boolean

true Jeśli określony dzień to dzień przestępny; w przeciwnym razie false .true if the specified day is a leap day; otherwise, false.

Wyjątki

year, month , day lub era znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez ten kalendarz.year, month, day, or era is outside the range supported by this calendar.

Przykłady

Poniższy przykład kodu wywołuje IsLeapDay ostatni dzień drugiego miesiąca (luty) przez pięć lat w każdej wymazie.The following code example calls IsLeapDay for the last day of the second month (February) for five years in each of the eras.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a HebrewCalendar.
  HebrewCalendar^ myCal = gcnew HebrewCalendar;
  
  // Creates a holder for the last day of the second month (February).
  int iLastDay;
  
  // Displays the header.
  Console::Write( "YEAR\t" );
  for ( int y = 5761; y <= 5765; y++ )
   Console::Write( "\t {0}", y );
  Console::WriteLine();
  
  // Checks five years in the current era.
  Console::Write( "CurrentEra:" );
  for ( int y = 5761; y <= 5765; y++ )
  {
   iLastDay = myCal->GetDaysInMonth( y, 2, HebrewCalendar::CurrentEra );
   Console::Write( "\t {0}", myCal->IsLeapDay( y, 2, iLastDay, HebrewCalendar::CurrentEra ) );

  }
  Console::WriteLine();
  
  // Checks five years in each of the eras.
  for ( int i = 0; i < myCal->Eras->Length; i++ )
  {
   Console::Write( "Era {0}:\t", myCal->Eras[ i ] );
   for ( int y = 5761; y <= 5765; y++ )
   {
     iLastDay = myCal->GetDaysInMonth( y, 2, myCal->Eras[ i ] );
     Console::Write( "\t {0}", myCal->IsLeapDay( y, 2, iLastDay, myCal->Eras[ i ] ) );

   }
   Console::WriteLine();

  }
}

/*
This code produces the following output.

YEAR      5761  5762  5763  5764  5765
CurrentEra:   False  False  False  False  False
Era 1:     False  False  False  False  False

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesHebrewCalendar {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a HebrewCalendar.
   HebrewCalendar myCal = new HebrewCalendar();

   // Creates a holder for the last day of the second month (February).
   int iLastDay;

   // Displays the header.
   Console.Write( "YEAR\t" );
   for ( int y = 5761; y <= 5765; y++ )
     Console.Write( "\t{0}", y );
   Console.WriteLine();

   // Checks five years in the current era.
   Console.Write( "CurrentEra:" );
   for ( int y = 5761; y <= 5765; y++ ) {
     iLastDay = myCal.GetDaysInMonth( y, 2, HebrewCalendar.CurrentEra );
     Console.Write( "\t{0}", myCal.IsLeapDay( y, 2, iLastDay, HebrewCalendar.CurrentEra ) );
   }
   Console.WriteLine();

   // Checks five years in each of the eras.
   for ( int i = 0; i < myCal.Eras.Length; i++ ) {
     Console.Write( "Era {0}:\t", myCal.Eras[i] );
     for ( int y = 5761; y <= 5765; y++ ) {
      iLastDay = myCal.GetDaysInMonth( y, 2, myCal.Eras[i] );
      Console.Write( "\t{0}", myCal.IsLeapDay( y, 2, iLastDay, myCal.Eras[i] ) );
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

/*
This code produces the following output.

YEAR      5761  5762  5763  5764  5765
CurrentEra:   False  False  False  False  False
Era 1:     False  False  False  False  False

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesHebrewCalendar  
  
  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a HebrewCalendar.
   Dim myCal As New HebrewCalendar()

   ' Creates a holder for the last day of the second month (February).
   Dim iLastDay As Integer

   ' Displays the header.
   Console.Write("YEAR" + ControlChars.Tab)
   Dim y As Integer
   For y = 5761 To 5765
     Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", y)
   Next y
   Console.WriteLine()

   ' Checks five years in the current era.
   Console.Write("CurrentEra:")
   For y = 5761 To 5765
     iLastDay = myCal.GetDaysInMonth(y, 2, HebrewCalendar.CurrentEra)
     Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myCal.IsLeapDay(y, 2, iLastDay, HebrewCalendar.CurrentEra))
   Next y
   Console.WriteLine()

   ' Checks five years in each of the eras.
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myCal.Eras.Length - 1
     Console.Write("Era {0}:" + ControlChars.Tab, myCal.Eras(i))
     For y = 5761 To 5765
      iLastDay = myCal.GetDaysInMonth(y, 2, myCal.Eras(i))
      Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myCal.IsLeapDay(y, 2, iLastDay, myCal.Eras(i)))
     Next y
     Console.WriteLine()
   Next i

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'YEAR      5761  5762  5763  5764  5765
'CurrentEra:   False  False  False  False  False
'Era 1:     False  False  False  False  False

Uwagi

Ta implementacja HebrewCalendar klasy rozpoznaje tylko lata w języku hebrajskim 5343 do 5999 (1583 do 2239 w kalendarzu gregoriańskim).This implementation of the HebrewCalendar class recognizes only the Hebrew years 5343 to 5999 (1583 to 2239 in the Gregorian calendar).

W każdym 19-letnim cyklu, który jest zakończony przez rok, który jest równomiernie widoczny przez 19, trzeci, szósty, ósmy, 11, czternasty, siedemnasty i 19 lat to lata przestępne.In every 19-year cycle that ends with a year that is evenly divisible by 19, the 3rd, 6th, 8th, 11th, 14th, 17th, and 19th years are leap years. Typowy rok może mieć od 353 do 355 dni, w zależności od rozmieszczenia Jewish dni wolnych od pracy.A common year can have from 353 to 355 days, depending on the placement of Jewish holidays. Rok przestępny może mieć od 383 do 385 dni.A leap year can have from 383 to 385 days.

Dzień przestępny to dzień, który występuje tylko w roku przestępnym.A leap day is a day that occurs only in a leap year. W kalendarzu hebrajskim ostatni dzień Adar Alef i wszystkie dni w Adar Beit są uznawane za dni przestępne.In the Hebrew calendar, the last day of Adar Alef and all the days in Adar Beit are considered leap days.

Dotyczy

Zobacz też