HebrewCalendar Klasa

Definicja

Reprezentuje kalendarz hebrajski.Represents the Hebrew calendar.

public ref class HebrewCalendar : System::Globalization::Calendar
public class HebrewCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
public class HebrewCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class HebrewCalendar : System.Globalization.Calendar
type HebrewCalendar = class
  inherit Calendar
[<System.Serializable>]
type HebrewCalendar = class
  inherit Calendar
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type HebrewCalendar = class
  inherit Calendar
Public Class HebrewCalendar
Inherits Calendar
Dziedziczenie
HebrewCalendar
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład tworzy plik zawierający zakresy dat obsługiwane przez HebrewCalendar klasę i wyświetla liczbę dni w każdym miesiącu roku 5772.The following example creates a file that contains the date ranges supported by the HebrewCalendar class, and displays the number of days in each month of the year 5772.

using System;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   StreamWriter output = new StreamWriter("HebrewCalendarInfo.txt");

   // Make the Hebrew Calendar the current calendar and
   // Hebrew (Israel) the current thread culture.
   HebrewCalendar hc = new HebrewCalendar();
   CultureInfo culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("he-IL");
   culture.DateTimeFormat.Calendar = hc;
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;

   output.WriteLine("{0} Information:\n",
            GetCalendarName(culture.DateTimeFormat.Calendar));

   // Get the calendar range expressed in both Hebrew calendar and
   // Gregorian calendar dates.
   output.WriteLine("Start Date: {0} ", hc.MinSupportedDateTime);
   culture.DateTimeFormat.Calendar = culture.Calendar;
   output.WriteLine("      ({0} Gregorian)\n",
            hc.MinSupportedDateTime);

   culture.DateTimeFormat.Calendar = hc;
   output.WriteLine("End Date: {0} ", hc.MaxSupportedDateTime);
   culture.DateTimeFormat.Calendar = culture.Calendar;
   output.WriteLine("     ({0} Gregorian)\n",
            hc.MaxSupportedDateTime);

   culture.DateTimeFormat.Calendar = hc;

   // Get the year in the Hebrew calendar that corresponds to 1/1/2012
   // and display information about it.
   DateTime startOfYear = new DateTime(2012, 1, 1);
   output.WriteLine("Days in the Year {0}: {1}\n",
            hc.GetYear(startOfYear),
            hc.GetDaysInYear(hc.GetYear(startOfYear)));

   output.WriteLine("Days in Each Month of {0}:\n", hc.GetYear(startOfYear));
   output.WriteLine("Month    Days    Month Name");
   // Change start of year to first day of first month
   startOfYear = hc.ToDateTime(hc.GetYear(startOfYear), 1, 1, 0, 0, 0, 0);
   DateTime startOfMonth = startOfYear;
   for (int ctr = 1; ctr <= hc.GetMonthsInYear(hc.GetYear(startOfYear)); ctr++) {
     output.Write(" {0,2}", ctr);
     output.WriteLine("{0,12}{1,15:MMM}",
             hc.GetDaysInMonth(hc.GetYear(startOfMonth), hc.GetMonth(startOfMonth)),
             startOfMonth);
     startOfMonth = hc.AddMonths(startOfMonth, 1);
   }

   output.Close();
  }

  private static string GetCalendarName(Calendar cal)
  {
   return cal.ToString().Replace("System.Globalization.", "").Replace("Cal", " Cal");
  }
}
// The example displays the following output:
//    Hebrew Calendar Information:
//
//    Start Date: ז// טבת שמ"ג 00:00:00
//          (01/01/1583 00:00:00 Gregorian)
//
//    End Date: כ"ט אלול תתקצ"ט 23:59:59
//         (29/09/2239 23:59:59 Gregorian)
//
//    Days in the Year 5772: 354
//
//    Days in Each Month of 5772:
//
//    Month    Days    Month Name
//     1     30      תשרי
//     2     29      חשון
//     3     30      כסלו
//     4     29      טבת
//     5     30      שבט
//     6     29      אדר
//     7     30      ניסן
//     8     29      אייר
//     9     30      סיון
//    10     29      תמוז
//    11     30       אב
//    12     29      אלול
Imports System.Globalization
Imports System.IO
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim output As New StreamWriter("HebrewCalendarInfo.txt")
   
   ' Make the Hebrew Calendar the current calendar and
   ' Hebrew (Israel) the current thread culture.
   Dim hc As New HebrewCalendar()
   Dim culture As CultureInfo = CultureInfo.CreateSpecificCulture("he-IL")
   culture.DateTimeFormat.Calendar = hc
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture
   
   output.WriteLine("{0} Information:", 
            GetCalendarName(culture.DateTimeFormat.Calendar))
   output.WriteLine()
   
   ' Get the calendar range expressed in both Hebrew calendar and
   ' Gregorian calendar dates.
   output.WriteLine("Start Date: {0} ", 
            hc.MinSupportedDateTime) 
   culture.DateTimeFormat.Calendar = culture.Calendar
   output.WriteLine("      ({0} Gregorian)", 
            hc.MinSupportedDateTime)
   output.WriteLine()
   
   culture.DateTimeFormat.Calendar = hc
   output.WriteLine("End Date: {0} ", 
          hc.MaxSupportedDateTime)
   culture.DateTimeFormat.Calendar = culture.Calendar
   output.WriteLine("     ({0} Gregorian)", 
            hc.MaxSupportedDateTime) 
   output.WriteLine()
   
   culture.DateTimeFormat.Calendar = hc
   
   ' Get the year in the Hebrew calendar that corresponds to 1/1/2012
   ' and display information about it.
   Dim startOfYear As Date = #1/1/2012#
   output.WriteLine("Days in the Year {0}: {1}", 
            hc.GetYear(startOfYear), 
            hc.GetDaysInYear(hc.GetYear(startOfYear)))
   output.WriteLine()
   
   output.WriteLine("Days in Each Month of {0}:", hc.GetYear(startOfYear))
   output.WriteLine()
   output.WriteLine("Month    Days    Month Name")
   ' Change start of year to first day of first month 
   startOfYear = hc.ToDateTime(hc.GetYear(startOfYear), 1, 1, 0, 0, 0, 0)
   Dim startOfMonth As Date = startOfYear
   For ctr As Integer = 1 To hc.GetMonthsInYear(hc.GetYear(startOfYear)) 
     output.Write(" {0,2}", ctr)
     output.WriteLine("{0,12}{1,15:MMM}", 
             hc.GetDaysInMonth(hc.GetYear(startOfMonth), hc.GetMonth(startOfMonth)),
             startOfMonth) 
     startOfMonth = hc.AddMonths(startOfMonth, 1)         
   Next 
                   
   output.Close()     
  End Sub
  
  Private Function GetCalendarName(cal As Calendar) As String
   Return cal.ToString().Replace("System.Globalization.", "").Replace("Cal", " Cal")
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'    Hebrew Calendar Information:
'    
'    Start Date: ז' טבת שמ"ג 00:00:00 
'          (01/01/1583 00:00:00 Gregorian)
'    
'    End Date: כ"ט אלול תתקצ"ט 23:59:59 
'         (29/09/2239 23:59:59 Gregorian)
'    
'    Days in the Year 5772: 354
'    
'    Days in Each Month of 5772:
'    
'    Month    Days    Month Name
'     1     30      תשרי
'     2     29      חשון
'     3     30      כסלו
'     4     29      טבת
'     5     30      שבט
'     6     29      אדר
'     7     30      ניסן
'     8     29      אייר
'     9     30      סיון
'    10     29      תמוז
'    11     30       אב
'    12     29      אלול

Przykład tworzy wystąpienie HebrewCalendar obiektu i ustawia go jako bieżący kalendarz dla obiektu hebrajski (Izraela) CultureInfo .The example instantiates a HebrewCalendar object and makes it the current calendar of a Hebrew (Israel) CultureInfo object. Następnie czyni hebrajski (Izrael) bieżącą kulturę wątku.It then makes Hebrew (Israel) the current thread culture. Powoduje to, że środowisko uruchomieniowe języka wspólnego interpretuje wszystkie daty i godziny w odniesieniu do kalendarza hebrajskiego.This causes the common language runtime to interpret all dates and times in relation to the Hebrew calendar.

Uwagi

W kalendarzu hebrajskim są rozpoznawane dwie wymazywane: B.C.E.The Hebrew calendar recognizes two eras: B.C.E. (przed powszechną ERA) i rano(before the common era) and A.M. (Łaciński "Anno Mundi", co oznacza "rok świata").(Latin "Anno Mundi", which means "the year of the world"). Ta implementacja HebrewCalendar klasy rozpoznaje tylko bieżącą ERA (rano) i hebrajski lata 5343 do 5999 (1583 do 2239 w kalendarzu gregoriańskim).This implementation of the HebrewCalendar class recognizes only the current era (A.M.) and the Hebrew years 5343 to 5999 (1583 to 2239 in the Gregorian calendar).

Uwaga

Aby uzyskać informacje o używaniu HebrewCalendar klasy i innych klas kalendarzy w .NET Framework, zobacz Praca z kalendarzami.For information about using the HebrewCalendar class and the other calendar classes in the .NET Framework, see Working with Calendars.

W każdym 19-letnim cyklu, który jest zakończony przez rok, który jest równomiernie widoczny przez 19, trzeci, szósty, ósmy, 11, czternasty, siedemnasty i 19 lat to lata przestępne.In every 19-year cycle that ends with a year that is evenly divisible by 19, the 3rd, 6th, 8th, 11th, 14th, 17th, and 19th years are leap years. Typowy rok może mieć od 353 do 355 dni, w zależności od rozmieszczenia Jewish dni wolnych od pracy.A common year can have from 353 to 355 days, depending on the placement of Jewish holidays. Rok przestępny może mieć od 383 do 385 dni.A leap year can have from 383 to 385 days.

Kalendarz hebrajski ma 12 miesięcy w ciągu zwykłych lat i 13 miesięcy w latach przestępnych:The Hebrew calendar has 12 months during common years and 13 months during leap years:

GetMonth — wartość (typowy rok)GetMonth value (common year) GetMonth — wartość (rok przestępny)GetMonth value (leap year) MiesiącMonth Dni w zwykłych latachDays in common years Dni w latach przestępnychDays in leap years
11 11 תשרי (Tishrei)תשרי (Tishrei) 3030 3030
22 22 חשון (Cheshvan)חשון (Cheshvan) 29/3029/30 29/3029/30
33 33 כסלו (Kislev)כסלו (Kislev) 29/3029/30 29/3029/30
44 44 טבת (Tevet)טבת (Tevet) 2929 2929
55 55 שבט (Shevat)שבט (Shevat) 3030 3030
66 - אדר (Adar)אדר (Adar) 2929 -
- 66 אדר א (Adar Alef)אדר א (Adar Alef) - 3030
- 77 אדר ב (Adar Beit)אדר ב (Adar Beit) - 2929
77 88 ניסן (Nissan)ניסן (Nissan) 3030 3030
88 99 אייר (Iyar)אייר (Iyar) 2929 2929
99 1010 סיון (Sivan)סיון (Sivan) 3030 3030
1010 1111 תמוז (Tamuz)תמוז (Tamuz) 2929 2929
1111 1212 אב (AV)אב (Av) 3030 3030
1212 1313 אלול (Elul)אלול (Elul) 2929 2929

Dni w Cheshvan i Kislev różnią się w zależności od rozmieszczenia świąt Jewish.The days in Cheshvan and Kislev vary depending on the placement of Jewish holidays. W latach przestępnych Adar jest zastępowana przez Adar Alef z 30 dni i Adar Beit przez 29 dni.During leap years, Adar is replaced by Adar Alef with 30 days and Adar Beit with 29 days. Adar Alef jest uznawany za miesiąc przestępny.Adar Alef is considered the leap month. Ostatni dzień Adar Alef i wszystkie dni w Adar Beit są uznawane za dni przestępne. oznacza to, że IsLeapDay Metoda zwraca true dla tych dni.The last day of Adar Alef and all the days in Adar Beit are considered leap days; that is, the IsLeapDay method returns true for these days.

Data 1 stycznia 2001 N.E.The date January 1, 2001 A.D. w kalendarzu gregoriańskim jest równoznaczne z szóstym dniem Tevet w roku 5761in the Gregorian calendar is equivalent to the sixth day of Tevet in the year 5761 A.M. w kalendarzu hebrajskim.in the Hebrew calendar.

Każdy CultureInfo z nich obsługuje zestaw kalendarzy.Each CultureInfo supports a set of calendars. CalendarWłaściwość zwraca domyślny kalendarz dla kultury, a OptionalCalendars Właściwość zwraca tablicę zawierającą wszystkie kalendarze obsługiwane przez kulturę.The Calendar property returns the default calendar for the culture, and the OptionalCalendars property returns an array containing all the calendars supported by the culture. Aby zmienić kalendarz używany przez CultureInfo , aplikacja powinna ustawić Calendar Właściwość CultureInfo.DateTimeFormat na nowy Calendar .To change the calendar used by a CultureInfo, the application should set the Calendar property of CultureInfo.DateTimeFormat to a new Calendar.

Konstruktory

HebrewCalendar()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HebrewCalendar.Initializes a new instance of the HebrewCalendar class.

Pola

CurrentEra

Przedstawia bieżącą ERA w bieżącym kalendarzu.Represents the current era of the current calendar. Wartość tego pola wynosi 0.The value of this field is 0.

(Odziedziczone po Calendar)
HebrewEra

Przedstawia bieżącą ocenę ERA.Represents the current era. To pole jest stałe.This field is constant.

Właściwości

AlgorithmType

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący kalendarz jest oparty na słonecznym, opartym na procesorach lub kombinacji obu tych elementów.Gets a value that indicates whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

AlgorithmType

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący kalendarz jest oparty na słonecznej, opartej na procesorach lub kombinacji obu tych elementów.Gets a value indicating whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

(Odziedziczone po Calendar)
DaysInYearBeforeMinSupportedYear

Pobiera liczbę dni w roku poprzedzającą rok określony przez MinSupportedDateTime Właściwość.Gets the number of days in the year that precedes the year that is specified by the MinSupportedDateTime property.

(Odziedziczone po Calendar)
Eras

Pobiera listę wymazaną w HebrewCalendar .Gets the list of eras in the HebrewCalendar.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy ten Calendar obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether this Calendar object is read-only.

(Odziedziczone po Calendar)
MaxSupportedDateTime

Pobiera najnowszą datę i godzinę obsługiwaną przez HebrewCalendar Typ.Gets the latest date and time supported by the HebrewCalendar type.

MaxSupportedDateTime

Pobiera najnowszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the latest date and time supported by this Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
MinSupportedDateTime

Pobiera najwcześniejszą datę i godzinę obsługiwaną przez HebrewCalendar Typ.Gets the earliest date and time supported by the HebrewCalendar type.

MinSupportedDateTime

Pobiera najwcześniejszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the earliest date and time supported by this Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
TwoDigitYearMax

Pobiera lub ustawia ostatni rok 100ego okresu, który może być reprezentowany przez rok 2-cyfrowy.Gets or sets the last year of a 100-year range that can be represented by a 2-digit year.

Metody

AddDays(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę dni w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of days away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddHours(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime , która jest określoną liczbą godzin od określonego czasu DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of hours away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMilliseconds(DateTime, Double)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę milisekund w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of milliseconds away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMinutes(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę minut w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of minutes away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMonths(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę miesięcy w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of months away from the specified DateTime.

AddSeconds(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę sekund w odróżnieniu od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of seconds away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddWeeks(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę tygodni od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of weeks away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddYears(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę lat od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of years away from the specified DateTime.

Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego Calendar obiektu.Creates a new object that is a copy of the current Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetDayOfMonth(DateTime)

Zwraca dzień miesiąca w określonym DateTime .Returns the day of the month in the specified DateTime.

GetDayOfWeek(DateTime)

Zwraca dzień tygodnia określony DateTime .Returns the day of the week in the specified DateTime.

GetDayOfYear(DateTime)

Zwraca dzień roku w określonym DateTime .Returns the day of the year in the specified DateTime.

GetDaysInMonth(Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu i roku bieżącej ery.Returns the number of days in the specified month and year of the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetDaysInMonth(Int32, Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu w określonym roku w określonej ERA.Returns the number of days in the specified month in the specified year in the specified era.

GetDaysInYear(Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym roku bieżącej ery.Returns the number of days in the specified year of the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetDaysInYear(Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym roku w podanej ERA.Returns the number of days in the specified year in the specified era.

GetEra(DateTime)

Zwraca era w określonym DateTime .Returns the era in the specified DateTime.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetHour(DateTime)

Zwraca wartość godzin z określonego DateTime .Returns the hours value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetLeapMonth(Int32)

Oblicza miesiąc przestępny przez określony rok.Calculates the leap month for a specified year.

(Odziedziczone po Calendar)
GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMilliseconds(DateTime)

Zwraca wartość w milisekundach określoną DateTime .Returns the milliseconds value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMinute(DateTime)

Zwraca wartość minut w określonym DateTime .Returns the minutes value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMonth(DateTime)

Zwraca miesiąc określony DateTime .Returns the month in the specified DateTime.

GetMonthsInYear(Int32)

Zwraca liczbę miesięcy w określonym roku w bieżącym ERA.Returns the number of months in the specified year in the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMonthsInYear(Int32, Int32)

Zwraca liczbę miesięcy w określonym roku w określonej ERA.Returns the number of months in the specified year in the specified era.

GetSecond(DateTime)

Zwraca wartość sekund określoną w określonych DateTime .Returns the seconds value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Zwraca tydzień roku, który zawiera datę z określonej DateTime wartości.Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime value.

(Odziedziczone po Calendar)
GetYear(DateTime)

Zwraca rok w określonej DateTime wartości.Returns the year in the specified DateTime value.

IsLeapDay(Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określona data w bieżącej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the current era is a leap day.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określona data w podanej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

IsLeapMonth(Int32, Int32)

Określa, czy określony miesiąc w danym roku w bieżącej era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year in the current era is a leap month.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapMonth(Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określony miesiąc w określonym roku w podanej era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year in the specified era is a leap month.

IsLeapYear(Int32)

Określa, czy określony rok w bieżącym era to rok przestępny.Determines whether the specified year in the current era is a leap year.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapYear(Int32, Int32)

Określa, czy określony rok w podanej era to rok przestępny.Determines whether the specified year in the specified era is a leap year.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w bieżącym ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w określonej ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the specified era.

ToFourDigitYear(Int32)

Konwertuje określony rok na 4-cyfrowy rok przy użyciu TwoDigitYearMax właściwości, aby określić odpowiedni Century.Converts the specified year to a 4-digit year by using the TwoDigitYearMax property to determine the appropriate century.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też