KoreanCalendar.GetDayOfYear(DateTime) Metoda

Definicja

Zwraca dzień roku w określonym DateTime .Returns the day of the year in the specified DateTime.

public:
 override int GetDayOfYear(DateTime time);
public override int GetDayOfYear (DateTime time);
override this.GetDayOfYear : DateTime -> int
Public Overrides Function GetDayOfYear (time As DateTime) As Integer

Parametry

time
DateTime

DateTimeDo odczytu.The DateTime to read.

Zwraca

Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 366 reprezentująca dzień roku w określonym DateTime .An integer from 1 to 366 that represents the day of the year in the specified DateTime.

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla wartości kilku składników a DateTime w warunkach w kalendarzu koreańskim.The following code example displays the values of several components of a DateTime in terms of the Korean calendar.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void DisplayValues( Calendar^ myCal, DateTime myDT )
{
  Console::WriteLine( "  Era:    {0}", myCal->GetEra( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Year:    {0}", myCal->GetYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Month:   {0}", myCal->GetMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal->GetDayOfYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal->GetDayOfMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal->GetDayOfWeek( myDT ) );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
  DateTime myDT = DateTime(2002,4,3,gcnew GregorianCalendar);
  
  // Creates an instance of the KoreanCalendar.
  KoreanCalendar^ myCal = gcnew KoreanCalendar;
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Korean calendar:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
  
  // Adds two years and ten months.
  myDT = myCal->AddYears( myDT, 2 );
  myDT = myCal->AddMonths( myDT, 10 );
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Korean calendar:
  Era:    1
  Year:    4335
  Month:   4
  DayOfYear: 93
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    4338
  Month:   2
  DayOfYear: 34
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Thursday

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesKoreanCalendar {

  public static void Main() {

   // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   DateTime myDT = new DateTime( 2002, 4, 3, new GregorianCalendar() );

   // Creates an instance of the KoreanCalendar.
   KoreanCalendar myCal = new KoreanCalendar();

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Korean calendar:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );

   // Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears( myDT, 2 );
   myDT = myCal.AddMonths( myDT, 10 );

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );
  }

  public static void DisplayValues( Calendar myCal, DateTime myDT ) {
   Console.WriteLine( "  Era:    {0}", myCal.GetEra( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Year:    {0}", myCal.GetYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Month:   {0}", myCal.GetMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek( myDT ) );
   Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Korean calendar:
  Era:    1
  Year:    4335
  Month:   4
  DayOfYear: 93
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    4338
  Month:   2
  DayOfYear: 34
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Thursday

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesKoreanCalendar  

  Public Shared Sub Main()

   ' Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   Dim myDT As New DateTime(2002, 4, 3, New GregorianCalendar())

   ' Creates an instance of the KoreanCalendar.
   Dim myCal As New KoreanCalendar()

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Korean calendar:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

   ' Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears(myDT, 2)
   myDT = myCal.AddMonths(myDT, 10)

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("After adding two years and ten months:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

  End Sub

  Public Shared Sub DisplayValues(myCal As Calendar, myDT As DateTime)
   Console.WriteLine("  Era:    {0}", myCal.GetEra(myDT))
   Console.WriteLine("  Year:    {0}", myCal.GetYear(myDT))
   Console.WriteLine("  Month:   {0}", myCal.GetMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek(myDT))
   Console.WriteLine()
  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the Korean calendar:
'  Era:    1
'  Year:    4335
'  Month:   4
'  DayOfYear: 93
'  DayOfMonth: 3
'  DayOfWeek: Wednesday
'
'After adding two years and ten months:
'  Era:    1
'  Year:    4338
'  Month:   2
'  DayOfYear: 34
'  DayOfMonth: 3
'  DayOfWeek: Thursday

Uwagi

Dzień roku jest definiowany jako liczba dni od pierwszego dnia roku.The day of the year is defined as the number of days from the first day of the year. Na przykład GetDayOfYear pierwszy dzień pierwszego miesiąca zwraca wartość 1, a GetDayOfYear ostatni dzień ostatniego miesiąca zwraca łączną liczbę dni w danym roku.For example, GetDayOfYear for the first day of the first month returns 1, and GetDayOfYear for the last day of the last month returns the total number of days in that year. Suma jest taka sama jak wartość zwrócona przez GetDaysInYear .The total is the same value as that returned by GetDaysInYear.

Dotyczy

Zobacz też