KoreanCalendar.IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Określa, czy określona data w podanej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

public:
 override bool IsLeapDay(int year, int month, int day, int era);
public override bool IsLeapDay (int year, int month, int day, int era);
override this.IsLeapDay : int * int * int * int -> bool
Public Overrides Function IsLeapDay (year As Integer, month As Integer, day As Integer, era As Integer) As Boolean

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

month
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 12 reprezentująca miesiąc.An integer from 1 to 12 that represents the month.

day
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 31 reprezentująca dzień.An integer from 1 to 31 that represents the day.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

Boolean

trueJeśli określony dzień to dzień przestępny; w przeciwnym razie false .true if the specified day is a leap day; otherwise, false.

Wyjątki

yearznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.year is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- monthznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.month is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- dayznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.day is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- eraznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.era is outside the range supported by the calendar.

Przykłady

Poniższy przykład jest wywoływany IsLeapDay przez ostatni dzień drugiego miesiąca (luty) przez pięć lat w każdej wymazie.The following example calls IsLeapDay for the last day of the second month (February) for five years in each of the eras.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a KoreanCalendar.
  KoreanCalendar^ myCal = gcnew KoreanCalendar;
  
  // Creates a holder for the last day of the second month (February).
  int iLastDay;
  
  // Displays the header.
  Console::Write( "YEAR\t" );
  for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
   Console::Write( "\t {0}", y );
  Console::WriteLine();
  
  // Checks five years in the current era.
  Console::Write( "CurrentEra:" );
  for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
  {
   iLastDay = myCal->GetDaysInMonth( y, 2, KoreanCalendar::CurrentEra );
   Console::Write( "\t {0}", myCal->IsLeapDay( y, 2, iLastDay, KoreanCalendar::CurrentEra ) );

  }
  Console::WriteLine();
  
  // Checks five years in each of the eras.
  for ( int i = 0; i < myCal->Eras->Length; i++ )
  {
   Console::Write( "Era {0}:\t", myCal->Eras[ i ] );
   for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
   {
     iLastDay = myCal->GetDaysInMonth( y, 2, myCal->Eras[ i ] );
     Console::Write( "\t {0}", myCal->IsLeapDay( y, 2, iLastDay, myCal->Eras[ i ] ) );

   }
   Console::WriteLine();

  }
}

/*
This code produces the following output.

YEAR      4334  4335  4336  4337  4338
CurrentEra:   False  False  False  True  False
Era 1:     False  False  False  True  False

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesKoreanCalendar {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a KoreanCalendar.
   KoreanCalendar myCal = new KoreanCalendar();

   // Creates a holder for the last day of the second month (February).
   int iLastDay;

   // Displays the header.
   Console.Write( "YEAR\t" );
   for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ )
     Console.Write( "\t{0}", y );
   Console.WriteLine();

   // Checks five years in the current era.
   Console.Write( "CurrentEra:" );
   for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ ) {
     iLastDay = myCal.GetDaysInMonth( y, 2, KoreanCalendar.CurrentEra );
     Console.Write( "\t{0}", myCal.IsLeapDay( y, 2, iLastDay, KoreanCalendar.CurrentEra ) );
   }
   Console.WriteLine();

   // Checks five years in each of the eras.
   for ( int i = 0; i < myCal.Eras.Length; i++ ) {
     Console.Write( "Era {0}:\t", myCal.Eras[i] );
     for ( int y = 4334; y <= 4338; y++ ) {
      iLastDay = myCal.GetDaysInMonth( y, 2, myCal.Eras[i] );
      Console.Write( "\t{0}", myCal.IsLeapDay( y, 2, iLastDay, myCal.Eras[i] ) );
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

/*
This code produces the following output.

YEAR      4334  4335  4336  4337  4338
CurrentEra:   False  False  False  True  False
Era 1:     False  False  False  True  False

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesKoreanCalendar  
  
  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a KoreanCalendar.
   Dim myCal As New KoreanCalendar()

   ' Creates a holder for the last day of the second month (February).
   Dim iLastDay As Integer

   ' Displays the header.
   Console.Write("YEAR" + ControlChars.Tab)
   Dim y As Integer
   For y = 4334 To 4338
     Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", y)
   Next y
   Console.WriteLine()

   ' Checks five years in the current era.
   Console.Write("CurrentEra:")
   For y = 4334 To 4338
     iLastDay = myCal.GetDaysInMonth(y, 2, KoreanCalendar.CurrentEra)
     Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myCal.IsLeapDay(y, 2, iLastDay, KoreanCalendar.CurrentEra))
   Next y
   Console.WriteLine()

   ' Checks five years in each of the eras.
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myCal.Eras.Length - 1
     Console.Write("Era {0}:" + ControlChars.Tab, myCal.Eras(i))
     For y = 4334 To 4338
      iLastDay = myCal.GetDaysInMonth(y, 2, myCal.Eras(i))
      Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myCal.IsLeapDay(y, 2, iLastDay, myCal.Eras(i)))
     Next y
     Console.WriteLine()
   Next i

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'YEAR      4334  4335  4336  4337  4338
'CurrentEra:   False  False  False  True  False
'Era 1:     False  False  False  True  False

Uwagi

Lata przestępne w kalendarzu koreańskim odpowiadają tym samym rokiem przestępnym w kalendarzu gregoriańskim.Leap years in the Korean calendar correspond to the same leap years in the Gregorian calendar. Rok przestępny w kalendarzu gregoriańskim jest definiowany jako rok gregoriański, który jest równomiernie widoczny w czterech, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest podzielny przez 100.A leap year in the Gregorian calendar is defined as a Gregorian year that is evenly divisible by four, except if it is divisible by 100. Jednak lata kalendarza gregoriańskiego, które są podzielne przez 400, to lata przestępne.However, Gregorian years that are divisible by 400 are leap years. Typowy rok ma 365 dni, a rok przestępny ma 366 dni.A common year has 365 days and a leap year has 366 days.

Dzień przestępny to dzień, który występuje tylko w roku przestępnym.A leap day is a day that occurs only in a leap year. Na przykład Data 29 lutego jest jedynym dniem przestępnym.For example, the 29th day of February is the only leap day.

Dotyczy

Zobacz też