NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern Property

Definicja

Pobiera lub ustawia wzorzec formatu dla dodatnich wartości walutowych.Gets or sets the format pattern for positive currency values.

public:
 property int CurrencyPositivePattern { int get(); void set(int value); };
public int CurrencyPositivePattern { get; set; }
member this.CurrencyPositivePattern : int with get, set
Public Property CurrencyPositivePattern As Integer

Wartość właściwości

Wzorzec formatu dla dodatnich wartości walutowych.The format pattern for positive currency values. Wartością domyślną InvariantInfo jest 0, która reprezentuje wartość "$n", gdzie "$" CurrencySymbol jest n liczbą.The default for InvariantInfo is 0, which represents "$n", where "$" is the CurrencySymbol and n is a number.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na wartość, która jest mniejsza od 0 lub większa niż 3.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 3.

Właściwość jest ustawiana i NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Uwagi

CurrencyPositivePattern Właściwość jest używana z ciągiem formatu standardowego "C", aby zdefiniować wzorzec wartości dodatnich walut.The CurrencyPositivePattern property is used with the "C" standard format string to define pattern of positive currency values. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatująceliczby.For more information, see Standard Numeric Format Strings. Ta właściwość posiada jedną z wartości w tabeli poniżej.This property has one of the values in the following table. Symbol "$" jest CurrencySymbol i n jest liczbą.The symbol "$" is the CurrencySymbol and n is a number.

WartośćValue Wzór skojarzonyAssociated pattern
00 $n$n
11 n $n$
22 $ n$ n
33 n $n $

Należy zauważyć, że wzorzec nie obsługuje znaku dodatniego.Note that the pattern does not support a positive sign.

Dotyczy

Zobacz też