NumberFormatInfo.NaNSymbol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który reprezentuje wartość IEEE NaN (nie jest liczbą).Gets or sets the string that represents the IEEE NaN (not a number) value.

public:
 property System::String ^ NaNSymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NaNSymbol { get; set; }
member this.NaNSymbol : string with get, set
Public Property NaNSymbol As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który reprezentuje wartość IEEE NaN (nie jest liczbą).The string that represents the IEEE NaN (not a number) value. Wartość domyślna dla InvariantInfo to "NaN".The default for InvariantInfo is "NaN".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości NaN, zobacz Double lub Single.For more information on NaN values, see Double or Single.

Dotyczy

Zobacz też