NumberFormatInfo.NativeDigits Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tablicę ciągów cyfr natywnych odpowiadających cyfrom zachodnim od 0 do 9.Gets or sets a string array of native digits equivalent to the Western digits 0 through 9.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ NativeDigits { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
public string[] NativeDigits { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public string[] NativeDigits { get; set; }
member this.NativeDigits : string[] with get, set
Public Property NativeDigits As String()

Wartość właściwości

String[]

Tablica ciągów zawierająca natywny odpowiednik cyfr zachodnich od 0 do 9.A string array that contains the native equivalent of the Western digits 0 through 9. Wartość domyślna to tablica z elementami "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" i "9".The default is an array having the elements "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", and "9".

Atrybuty

Wyjątki

Bieżący obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The current NumberFormatInfo object is read-only.

W operacji ustawiania wartość jest null.In a set operation, the value is null.

— lub —-or- W operacji ustawiania element tablicy wartości jest null.In a set operation, an element of the value array is null.

W operacji ustawiania tablica wartości nie zawiera 10 elementów.In a set operation, the value array does not contain 10 elements.

— lub —-or- W operacji ustawiania element tablicy wartości nie zawiera pojedynczego obiektu Char ani pary obiektów Char wchodzących w skład pary zastępczej.In a set operation, an element of the value array does not contain either a single Char object or a pair of Char objects that comprise a surrogate pair.

— lub —-or- W operacji ustawiania element tablicy wartości nie jest cyfrą określoną przez standard Unicode.In a set operation, an element of the value array is not a number digit as defined by the Unicode Standard. Oznacza to, że cyfra w elemencie Array nie ma ogólnej wartości kategorii Unicode Number, Decimal Digit (ND).That is, the digit in the array element does not have the Unicode Number, Decimal Digit (Nd) General Category value.

— lub —-or- W operacji ustawiania wartość numeryczna elementu w tablicy wartości nie odpowiada pozycji elementu w tablicy.In a set operation, the numeric value of an element in the value array does not correspond to the element's position in the array. Oznacza to, że element pod indeksem 0, który jest pierwszym elementem tablicy, nie ma wartości liczbowej 0 lub element o indeksie 1 nie ma wartości liczbowej 1.That is, the element at index 0, which is the first element of the array, does not have a numeric value of 0, or the element at index 1 does not have a numeric value of 1.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje Właściwość NativeDigits.The following example demonstrates the NativeDigits property.

// This example demonstrates the NativeDigits property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::Threading;

int main()
{
  CultureInfo^ currentCI = Thread::CurrentThread->CurrentCulture;
  NumberFormatInfo^ nfi = currentCI->NumberFormat;
  array<String^>^ nativeDigitList = nfi->NativeDigits;

  Console::WriteLine("The native digits for the {0} culture are:",
    currentCI->Name);

  for each (String^ nativeDigit in nativeDigitList)
  {
    Console::Write("\"{0}\" ", nativeDigit);
  }

  Console::WriteLine();
}
/*
This code example produces the following results:

The native digits for the en-US culture are:
"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"

*/
// This example demonstrates the NativeDigits property.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
  CultureInfo currentCI = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
  NumberFormatInfo nfi = currentCI.NumberFormat;
  string[] nativeDigitList = nfi.NativeDigits;

  Console.WriteLine("The native digits for the {0} culture are:", currentCI.Name);
  foreach (string s in nativeDigitList)
    {
    Console.Write("\"{0}\" ", s);
    }
  Console.WriteLine();
  }
}
/*
This code example produces the following results:

The native digits for the en-US culture are:
"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"

*/
' This example demonstrates the NativeDigits property.

Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim currentCI As CultureInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
    Dim nfi As NumberFormatInfo = currentCI.NumberFormat
    Dim nativeDigitList As String() = nfi.NativeDigits
    
    Console.WriteLine("The native digits for the {0} culture are:", currentCI.Name)
    Dim s As String
    For Each s In nativeDigitList
      Console.Write("""{0}"" ", s)
    Next s
    Console.WriteLine()
  
  End Sub
End Class

'This code example produces the following results:
'
'The native digits for the en-US culture are:
'"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"
'

Uwagi

Ważne

Zestaw znaków określony przez właściwość NativeDigits nie ma wpływu na operacje analizowania ani formatowania.The character set that is specified by the NativeDigits property has no effect on parsing or formatting operations. Podczas formatowania lub analizowania wartości numerycznych lub wartości daty i godziny używane są tylko podstawowe cyfry łacińskie 0 (U + 0030) do 9 (U + 0039).Only the Basic Latin digits 0 (U+0030) through 9 (U+0039) are used when formatting or parsing numeric values or date and time values.

Dotyczy

Zobacz też