NumberFormatInfo.NumberDecimalSeparator Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który ma być używany jako separator dziesiętny w wartościach liczbowych.Gets or sets the string to use as the decimal separator in numeric values.

public:
 property System::String ^ NumberDecimalSeparator { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NumberDecimalSeparator { get; set; }
member this.NumberDecimalSeparator : string with get, set
Public Property NumberDecimalSeparator As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który ma być używany jako separator dziesiętny w wartościach liczbowych.The string to use as the decimal separator in numeric values. Wartość domyślna dla InvariantInfo to ".".The default for InvariantInfo is ".".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Właściwość jest ustawiana na pusty ciąg.The property is being set to an empty string.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje efekt zmiany właściwości NumberDecimalSeparator.The following example demonstrates the effect of changing the NumberDecimalSeparator property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S".").
  Int64 myInt = 123456789;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  
  // Displays the same value with a blank as the separator.
  nfi->NumberDecimalSeparator = " ";
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.
123, 456, 789.00
123, 456, 789 00
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (".").
   Int64 myInt = 123456789;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );

   // Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberDecimalSeparator = " ";
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

123,456,789.00
123,456,789 00
*/

Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (".").
   Dim myInt As Int64 = 123456789
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

   ' Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberDecimalSeparator = " "
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

  End Sub

End Class'This code produces the following output.

'

'123,456,789.00

'123,456,789 00


Uwagi

Właściwość NumberDecimalSeparator jest używana z ciągami "E", "F", "G", "N" i "R" w formacie standardowym w celu zdefiniowania symbolu, który oddziela integralność od cyfr ułamkowych.The NumberDecimalSeparator property is used with the "E", "F", "G", "N", and "R" standard format strings to define the symbol that separates integral from fractional digits. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatująceliczby.For more information, see Standard Numeric Format Strings.

Początkowa wartość tej właściwości pochodzi od ustawień w regionie i w pozycji język w panelu sterowania.The initial value of this property is derived from the settings in the Region and Language item in Control Panel.

Dotyczy

Zobacz też