NumberFormatInfo.PercentDecimalSeparator Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który ma być używany jako separator dziesiętny w wartościach procentowych.Gets or sets the string to use as the decimal separator in percent values.

public:
 property System::String ^ PercentDecimalSeparator { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PercentDecimalSeparator { get; set; }
member this.PercentDecimalSeparator : string with get, set
Public Property PercentDecimalSeparator As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który ma być używany jako separator dziesiętny w wartościach procentowych.The string to use as the decimal separator in percent values. Wartość domyślna dla InvariantInfo to ".".The default for InvariantInfo is ".".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Właściwość jest ustawiana na pusty ciąg.The property is being set to an empty string.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje efekt zmiany właściwości PercentDecimalSeparator.The following example demonstrates the effect of changing the PercentDecimalSeparator property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S".").
  Double myInt = 0.1234;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
  
  // Displays the same value with a blank as the separator.
  nfi->PercentDecimalSeparator = " ";
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.
12.34 %
12 34 %
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (".").
   Double myInt = 0.1234;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );

   // Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.PercentDecimalSeparator = " ";
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

12.34 %
12 34 %
*/

Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (".").
   Dim myInt As [Double] = 0.1234
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))

   ' Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.PercentDecimalSeparator = " "
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.

'

'12.34 %

'12 34 %


Uwagi

Właściwość PercentDecimalSeparator jest używana z ciągiem formatu standardowego "P", aby zdefiniować symbol oddzielający całkę od cyfr ułamkowych.The PercentDecimalSeparator property is used with the "P" standard format string to define the symbol that separates integral from fractional digits. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatująceliczby.For more information, see Standard Numeric Format Strings.

Dotyczy

Zobacz też