NumberFormatInfo.PercentSymbol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który ma być używany jako symbol procentu.Gets or sets the string to use as the percent symbol.

public:
 property System::String ^ PercentSymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PercentSymbol { get; set; }
member this.PercentSymbol : string with get, set
Public Property PercentSymbol As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który ma być używany jako symbol procentu.The string to use as the percent symbol. Wartość domyślna dla InvariantInfo to "%".The default for InvariantInfo is "%".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Uwagi

Ciąg przypisany do właściwości PercentSymbol jest uwzględniany w ciągu wynikowym, gdy wartość liczbowa jest formatowana przy użyciu "P" lub z ciągiem formatu, który zawiera "%".The string assigned to the PercentSymbol property is included in the result string when a numeric value is formatted with the "P" or with a format string that includes the "%" .

Dotyczy

Zobacz też