NumberFormatInfo.PositiveInfinitySymbol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który reprezentuje nieskończoność dodatnią.Gets or sets the string that represents positive infinity.

public:
 property System::String ^ PositiveInfinitySymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PositiveInfinitySymbol { get; set; }
member this.PositiveInfinitySymbol : string with get, set
Public Property PositiveInfinitySymbol As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który reprezentuje nieskończoność dodatnią.The string that represents positive infinity. Wartość domyślna dla InvariantInfo to "nieskończoność".The default for InvariantInfo is "Infinity".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat nieskończoności dodatniej, zobacz Double lub Single.For more information on positive infinity, see Double or Single.

Dotyczy

Zobacz też