NumberFormatInfo.PositiveSign NumberFormatInfo.PositiveSign NumberFormatInfo.PositiveSign NumberFormatInfo.PositiveSign Property

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który oznacza, że skojarzona liczba jest dodatnia.Gets or sets the string that denotes that the associated number is positive.

public:
 property System::String ^ PositiveSign { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PositiveSign { get; set; }
member this.PositiveSign : string with get, set
Public Property PositiveSign As String

Wartość właściwości

Ciąg, który oznacza, że skojarzona liczba jest dodatnia.The string that denotes that the associated number is positive. Wartość domyślna dla InvariantInfo to "+".The default for InvariantInfo is "+".

Wyjątki

W operacji ustawiania wartość, która ma zostać przypisana, nullto.In a set operation, the value to be assigned is null.

Właściwość jest ustawiana i NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Uwagi

Ta właściwość jest używana tylko do analizowania ciągów liczbowych, a nie do formatowania.This property is used only for parsing numeric strings, not for formatting.

Dotyczy

Zobacz też