NumberFormatInfo.PositiveSign Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg, który oznacza, że skojarzona liczba jest dodatnia.

public:
 property System::String ^ PositiveSign { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PositiveSign { get; set; }
member this.PositiveSign : string with get, set
Public Property PositiveSign As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który oznacza, że skojarzona liczba jest dodatnia. Wartość domyślna to InvariantInfo "+".

Wyjątki

W operacji zestawu wartość, która ma zostać przypisana, to null.

Właściwość jest ustawiana, a NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Ta właściwość jest używana tylko do analizowania ciągów liczbowych, a nie formatowania.

Dotyczy

Zobacz też