NumberFormatInfo.ReadOnly(NumberFormatInfo) Metoda

Definicja

Zwraca otokę NumberFormatInfo tylko do odczytu.Returns a read-only NumberFormatInfo wrapper.

public:
 static System::Globalization::NumberFormatInfo ^ ReadOnly(System::Globalization::NumberFormatInfo ^ nfi);
public static System.Globalization.NumberFormatInfo ReadOnly (System.Globalization.NumberFormatInfo nfi);
static member ReadOnly : System.Globalization.NumberFormatInfo -> System.Globalization.NumberFormatInfo
Public Shared Function ReadOnly (nfi As NumberFormatInfo) As NumberFormatInfo

Parametry

nfi
NumberFormatInfo

NumberFormatInfo do zawijania.The NumberFormatInfo to wrap.

Zwraca

NumberFormatInfo

Otoka NumberFormatInfo tylko do odczytu wokół nfi.A read-only NumberFormatInfo wrapper around nfi.

Wyjątki

Parametr nfi ma wartość null.nfi is null.

Uwagi

Ta otoka zapobiega wszelkim modyfikacjom nfi.This wrapper prevents any modifications to nfi.

Próba wykonania przypisania do właściwości NumberFormatInfo tylko do odczytu powoduje, że InvalidOperationException.Attempting to perform an assignment to a property of a read-only NumberFormatInfo causes an InvalidOperationException.

Dotyczy

Zobacz też