StringInfo.Equals(Object) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy bieżący StringInfo obiekt jest równy podanemu obiektowi.Indicates whether the current StringInfo object is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ value);
public override bool Equals (object value);
public override bool Equals (object? value);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override bool Equals (object value);
override this.Equals : obj -> bool
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Obiekt.An object.

Zwraca

Boolean

true Jeśli value parametr jest StringInfo obiektem, a jego String Właściwość jest równa String właściwości tego StringInfo obiektu; w przeciwnym razie, false .true if the value parameter is a StringInfo object and its String property equals the String property of this StringInfo object; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też