StringInfo.GetHashCode Metoda

Definicja

Oblicza wartość skrótu dla wartości bieżącego StringInfo obiektu.Calculates a hash code for the value of the current StringInfo object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

32-bitowy kod skrótu ze znakiem liczb całkowitych na podstawie wartości ciągu tego StringInfo obiektu.A 32-bit signed integer hash code based on the string value of this StringInfo object.

Atrybuty

Uwagi

Zachowanie GetHashCode jest zależne od implementacji, która może ulec zmianie z jednej wersji środowiska uruchomieniowego języka wspólnego na inną.The behavior of GetHashCode is dependent on its implementation, which might change from one version of the common language runtime to another. Może się tak zdarzyć, aby zwiększyć wydajność programu GetHashCode .This might happen to improve the performance of GetHashCode. Aby zapewnić zachowanie GetHashCode stałej, aplikacja powinna zastąpić implementację środowiska uruchomieniowego programem, jeśli GetHashCode nie zostanie zmieniona implementacja.To make the behavior of GetHashCode constant, the application should override the runtime implementation of GetHashCode with an implementation known to never change.

Dotyczy

Zobacz też