StringInfo.String Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość bieżącego StringInfo obiektu.Gets or sets the value of the current StringInfo object.

public:
 property System::String ^ String { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string String { get; set; }
member this.String : string with get, set
Public Property String As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który jest wartością bieżącego StringInfo obiektu.The string that is the value of the current StringInfo object.

Wyjątki

Wartość w operacji zestawu wynosi null .The value in a set operation is null.

Uwagi

Po StringInfo utworzeniu wystąpienia obiektu jego String Właściwość jest ustawiana na jedną z następujących wartości:When a StringInfo object is instantiated, its String property is set to one of the following values:

Dotyczy