TaiwanLunisolarCalendar.MaxSupportedDateTime Właściwość

Definicja

Pobiera maksymalną datę i godzinę obsługiwaną przez TaiwanLunisolarCalendar klasę.Gets the maximum date and time supported by the TaiwanLunisolarCalendar class.

public:
 virtual property DateTime MaxSupportedDateTime { DateTime get(); };
public override DateTime MaxSupportedDateTime { get; }
member this.MaxSupportedDateTime : DateTime
Public Overrides ReadOnly Property MaxSupportedDateTime As DateTime

Wartość właściwości

DateTime

Najnowsza Data i godzina obsługiwana przez TaiwanLunisolarCalendar klasę, która jest równoważna z ostatnim momentem 10 lutego 2051 0001The latest date and time supported by the TaiwanLunisolarCalendar class, which is equivalent to the last moment of February 10, 2051 C.E. w kalendarzu gregoriańskim.in the Gregorian calendar.

Dotyczy