TextElementEnumerator Klasa

Definicja

Wylicza elementy tekstowe ciągu.Enumerates the text elements of a string.

public ref class TextElementEnumerator : System::Collections::IEnumerator
public class TextElementEnumerator : System.Collections.IEnumerator
[System.Serializable]
public class TextElementEnumerator : System.Collections.IEnumerator
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class TextElementEnumerator : System.Collections.IEnumerator
type TextElementEnumerator = class
  interface IEnumerator
[<System.Serializable>]
type TextElementEnumerator = class
  interface IEnumerator
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type TextElementEnumerator = class
  interface IEnumerator
Public Class TextElementEnumerator
Implements IEnumerator
Dziedziczenie
TextElementEnumerator
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład używa TextElementEnumerator klasy do wyliczania elementów tekstu ciągu.The following example uses the TextElementEnumerator class to enumerate the text elements of a string.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a String containing the following:
  //  - a surrogate pair (high surrogate U+D800 and low surrogate U+DC00)
  //  - a combining character sequence (the Latin small letter S"a" followed by the combining grave accent)
  //  - a base character (the ligature S"")
  String^ myString = L"\xD800\xDC00"
  L"a\u0300\u00C6";
  
  // Creates and initializes a TextElementEnumerator for myString.
  TextElementEnumerator^ myTEE = StringInfo::GetTextElementEnumerator( myString );
  
  // Displays the values returned by ElementIndex, Current and GetTextElement.
  // Current and GetTextElement return a String* containing the entire text element. 
  Console::WriteLine( "Index\tCurrent\tGetTextElement" );
  myTEE->Reset();
  while ( myTEE->MoveNext() )
   Console::WriteLine( "[{0}]:\t {1}\t {2}", myTEE->ElementIndex, myTEE->Current, myTEE->GetTextElement() );
}

/*
This code produces the following output. The question marks take the place of high and low surrogates.

Index  Current GetTextElement
[0]:  ??   ??
[2]:  a`   a`
[4]:  Æ    Æ

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesTextElementEnumerator {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a String containing the following:
   //  - a surrogate pair (high surrogate U+D800 and low surrogate U+DC00)
   //  - a combining character sequence (the Latin small letter "a" followed by the combining grave accent)
   //  - a base character (the ligature "")
   String myString = "\uD800\uDC00\u0061\u0300\u00C6";

   // Creates and initializes a TextElementEnumerator for myString.
   TextElementEnumerator myTEE = StringInfo.GetTextElementEnumerator( myString );

   // Displays the values returned by ElementIndex, Current and GetTextElement.
   // Current and GetTextElement return a string containing the entire text element.
   Console.WriteLine( "Index\tCurrent\tGetTextElement" );
   myTEE.Reset();
   while (myTEE.MoveNext()) {
     Console.WriteLine( "[{0}]:\t{1}\t{2}", myTEE.ElementIndex, myTEE.Current, myTEE.GetTextElement() );
   }
  }
}

/*
This code produces the following output. The question marks take the place of high and low surrogates.

Index  Current GetTextElement
[0]:  ??   ??
[2]:  a`   a`
[4]:  Æ    Æ

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesTextElementEnumerator

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a String containing the following:
   '  - a surrogate pair (high surrogate U+D800 and low surrogate U+DC00)
   '  - a combining character sequence (the Latin small letter "a" followed by the combining grave accent)
   '  - a base character (the ligature "")
   Dim myString As String = ChrW(&HD800) & ChrW(&HDC00) & ChrW(&H0061) & ChrW(&H0300) & ChrW(&H00C6)

   ' Creates and initializes a TextElementEnumerator for myString.
   Dim myTEE As TextElementEnumerator = StringInfo.GetTextElementEnumerator( myString )

   ' Displays the values returned by ElementIndex, Current and GetTextElement.
   ' Current and GetTextElement return a string containing the entire text element. 
   Console.WriteLine("Index" + ControlChars.Tab + "Current" + ControlChars.Tab + "GetTextElement")
   myTEE.Reset()
   While myTEE.MoveNext()
     Console.WriteLine("[{0}]:" + ControlChars.Tab + "{1}" + ControlChars.Tab + "{2}", myTEE.ElementIndex, myTEE.Current, myTEE.GetTextElement())
   End While

  End Sub

End Class

'This code produces the following output. The question marks take the place of high and low surrogates.
'
'Index  Current GetTextElement
'[0]:  ??   ??
'[2]:  a`   a`
'[4]:  Æ    Æ

Uwagi

.NET Framework definiuje element tekstowy jako jednostkę tekstu wyświetlaną jako pojedynczy znak, czyli Grapheme.The .NET Framework defines a text element as a unit of text that is displayed as a single character, that is, a grapheme. Element tekstowy może być dowolną z następujących:A text element can be any of the following:

 • Znak podstawowy, który jest reprezentowany jako pojedyncza Char wartość.A base character, which is represented as a single Char value. Na przykład Wielka litera A (U + 0041) i mała litera AE (U + 00E6) są znakami podstawowymi.For example, LATIN CAPITAL LETTER A (U+0041) and LATIN SMALL LETTER AE (U+00E6) are base characters.

 • Sekwencja znaków łącząca, która składa się z znaku podstawowego i jednego lub więcej łączących się znaków.A combining character sequence, which consists of a base character and one or more combining characters. Na przykład na przykład Wielka litera A (U + 0041), po której następuje połączenie MACRON (U + 0304), jest to połączenie sekwencji znaków.For example, example, LATIN CAPITAL LETTER A (U+0041) followed by COMBINING MACRON (U+0304) is a combining character sequence.

 • Pary dwuskładnikowe, które standard Unicode definiuje jako reprezentację kodowanego znaku dla pojedynczego znaku abstrakcyjnego, który składa się z sekwencji dwóch jednostek kodu: dużego surogatu i niskiego surogatu.Surrogate pairs, which the Unicode Standard defines as a coded character representation for a single abstract character that consists of a sequence of two code units: a high surrogate, and a low surrogate. Pary dwuskładnikowe służą do reprezentowania znaków poza podstawową warstwą wielojęzyczną Unicode jako znaki zakodowane w formacie UTF-16.Surrogate pairs are used to represent characters outside of the Unicode Basic Multilingual Plane as UTF-16 encoded characters. Na przykład, polecenie GOTHIC LETTER SAUIL (U + 10343) jest reprezentowane w kodowaniu UTF-16 jako duży Surogat, którego wartość to 0xD800 i dolny Surogat, którego wartość to 0xDF43.For example, GOTHIC LETTER SAUIL (U+10343) is represented in UTF-16 encoding as a high surrogate whose value is 0xD800 and a low surrogate whose value is 0xDF43. Para dwuskładnikowa może reprezentować znak podstawowy lub łączący znak.A surrogate pair can represent a base character or a combining character.

TextElementEnumeratorKlasa pozwala korzystać z elementów tekstowych w ciągu, a nie z pojedynczymi Char obiektami.The TextElementEnumerator class allows you to work with the text elements in a string rather than with single Char objects.

Tworzysz wystąpienie TextElementEnumerator obiektu, który reprezentuje określony ciąg przez przekazanie ciągu do StringInfo.GetTextElementEnumerator metody.You instantiate a TextElementEnumerator object that represents a particular string by passing the string to the StringInfo.GetTextElementEnumerator method. Zwraca moduł wyliczający, który jest umieszczony przed pierwszym elementem tekstu w ciągu.This returns an enumerator that is positioned before the first text element in the string. Wywołanie Reset metody powoduje również przywrócenie modułu wyliczającego z powrotem do tej pozycji.Calling the Reset method also brings the enumerator back to this position. Ponieważ reprezentuje to nieprawidłowy stan, należy wywołać, aby przefiltrować MoveNext moduł wyliczający do pierwszego elementu tekstowego ciągu przed przeczytaniem wartości Current właściwości w celu zwrócenia bieżącego elementu tekstowego.Because this represents an invalid state, you must call MoveNext to advance the enumerator to the first text element of the string before reading the value of the Current property to return the current text element.

Podczas pracy z TextElementEnumerator obiektem użytkownik jest odpowiedzialny za pozycjonowanie modułu wyliczającego.When working with a TextElementEnumerator object, you are responsible for positioning the enumerator. CurrentWłaściwość zwraca ten sam element tekstowy, dopóki nie zostanie wywołana MoveNext lub Reset .The Current property returns the same text element until you call either MoveNext or Reset. Moduł wyliczający jest w nieprawidłowym stanie, jeśli jest umieszczony przed pierwszym elementem tekstowym lub po ostatnim elemencie tekstu w ciągu.The enumerator is in an invalid state if it is positioned before the first text element or after the last text element in the string. Gdy moduł wyliczający jest w nieprawidłowym stanie, próba pobrania wartości Current właściwości zgłasza wyjątek.When the enumerator is in an invalid state, attempting to retrieve the value of the Current property throws an exception. Można określić, czy moduł wyliczający jest w nieprawidłowym stanie, sprawdzając, czy wartość zwracana MoveNext właściwości jest false .You can determine whether the enumerator is in an invalid state by testing whether the return value of the MoveNext property is false.

TextElementEnumeratorObiekt reprezentuje migawkę bieżącego stanu zmiennej ciągu lub literału ciągu w momencie TextElementEnumerator wystąpienia obiektu.The TextElementEnumerator object represents a snapshot of the current state of a string variable or string literal at the moment that the TextElementEnumerator object is instantiated. Należy pamiętać, że:Note that:

 • Moduł wyliczający elementy tekstowe może być używany tylko do odczytu danych w ciągu.Text element enumerators can only be used to read data in a string. Nie mogą modyfikować ciągu bazowego.They cannot modify the underlying string.

 • Moduł wyliczający nie ma wyłącznego dostępu do ciągu, który reprezentuje.An enumerator does not have exclusive access to the string that it represents. Zmienna ciągu może być modyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.A string variable can be modified after the enumerator is created.

 • TextElementEnumeratorObiekt wylicza elementy tekstowe występujące w ciągu w momencie TextElementEnumerator wystąpienia obiektu.A TextElementEnumerator object enumerates the text elements present in the string at the time that the TextElementEnumerator object was instantiated. Nie odzwierciedla żadnych kolejnych zmian w zmiennej ciągu, jeśli ta zmienna zostanie później zmodyfikowana.It does not reflect any subsequent changes to the string variable if that variable is modified afterward.

 • Ponieważ TextElementEnumerator Klasa nie przesłania Object.Equals , dwa obiekty, TextElementEnumerator które reprezentują ten sam ciąg, będą traktowane jako nierówne.Because the TextElementEnumerator class does not override Object.Equals, two TextElementEnumerator objects that represent the same string will be considered unequal.

Właściwości

Current

Pobiera bieżący element tekstowy z ciągu.Gets the current text element in the string.

ElementIndex

Pobiera indeks elementu tekstowego, nad którym jest aktualnie umieszczony moduł wyliczający.Gets the index of the text element that the enumerator is currently positioned over.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetTextElement()

Pobiera bieżący element tekstowy z ciągu.Gets the current text element in the string.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MoveNext()

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu tekstowego ciągu.Advances the enumerator to the next text element of the string.

Reset()

Ustawia początkową pozycję modułu wyliczającego, która jest wcześniejsza niż pierwszy element tekstowy w ciągu.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first text element in the string.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też