ThaiBuddhistCalendar.AddMonths(DateTime, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę miesięcy w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of months away from the specified DateTime.

public:
 override DateTime AddMonths(DateTime time, int months);
public override DateTime AddMonths (DateTime time, int months);
override this.AddMonths : DateTime * int -> DateTime
Public Overrides Function AddMonths (time As DateTime, months As Integer) As DateTime

Parametry

time
DateTime

DateTimeDo którego mają zostać dodane miesiące.The DateTime to which to add months.

months
Int32

liczba miesięcy do dodania.The number of months to add.

Zwraca

DateTime

W DateTime wyniku dodania określonej liczby miesięcy do określonego DateTime .The DateTime that results from adding the specified number of months to the specified DateTime.

Wyjątki

Wynikiem DateTime jest spoza obsługiwanego zakresu.The resulting DateTime is outside the supported range.

months jest mniejsza niż-120000.months is less than -120000.

-lub--or- months jest większa niż 120000.months is greater than 120000.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje użycie AddMonths metody.The following example demonstrates the use of the AddMonths method.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void DisplayValues( Calendar^ myCal, DateTime myDT )
{
  Console::WriteLine( "  Era:    {0}", myCal->GetEra( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Year:    {0}", myCal->GetYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Month:   {0}", myCal->GetMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal->GetDayOfYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal->GetDayOfMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal->GetDayOfWeek( myDT ) );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
  DateTime myDT = DateTime(2002,4,3,gcnew GregorianCalendar);
  
  // Creates an instance of the ThaiBuddhistCalendar.
  ThaiBuddhistCalendar^ myCal = gcnew ThaiBuddhistCalendar;
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
  
  // Adds two years and ten months.
  myDT = myCal->AddYears( myDT, 2 );
  myDT = myCal->AddMonths( myDT, 10 );
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:
  Era:    1
  Year:    2545
  Month:   4
  DayOfYear: 93
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    2548
  Month:   2
  DayOfYear: 34
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Thursday

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesThaiBuddhistCalendar {

  public static void Main() {

   // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   DateTime myDT = new DateTime( 2002, 4, 3, new GregorianCalendar() );

   // Creates an instance of the ThaiBuddhistCalendar.
   ThaiBuddhistCalendar myCal = new ThaiBuddhistCalendar();

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );

   // Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears( myDT, 2 );
   myDT = myCal.AddMonths( myDT, 10 );

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );
  }

  public static void DisplayValues( Calendar myCal, DateTime myDT ) {
   Console.WriteLine( "  Era:    {0}", myCal.GetEra( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Year:    {0}", myCal.GetYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Month:   {0}", myCal.GetMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek( myDT ) );
   Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:
  Era:    1
  Year:    2545
  Month:   4
  DayOfYear: 93
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    2548
  Month:   2
  DayOfYear: 34
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Thursday

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesThaiBuddhistCalendar  

  Public Shared Sub Main()

   ' Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   Dim myDT As New DateTime(2002, 4, 3, New GregorianCalendar())

   ' Creates an instance of the ThaiBuddhistCalendar.
   Dim myCal As New ThaiBuddhistCalendar()

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

   ' Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears(myDT, 2)
   myDT = myCal.AddMonths(myDT, 10)

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("After adding two years and ten months:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

  End Sub

  Public Shared Sub DisplayValues(myCal As Calendar, myDT As DateTime)
   Console.WriteLine("  Era:    {0}", myCal.GetEra(myDT))
   Console.WriteLine("  Year:    {0}", myCal.GetYear(myDT))
   Console.WriteLine("  Month:   {0}", myCal.GetMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek(myDT))
   Console.WriteLine()
  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:
'  Era:    1
'  Year:    2545
'  Month:   4
'  DayOfYear: 93
'  DayOfMonth: 3
'  DayOfWeek: Wednesday
'
'After adding two years and ten months:
'  Era:    1
'  Year:    2548
'  Month:   2
'  DayOfYear: 34
'  DayOfMonth: 3
'  DayOfWeek: Thursday

Uwagi

DateTimeJest to naruszone, jeśli dzień wynikający z tego okresu nie jest prawidłowym dniem w wynikającym z danego miesiąca roku.The day part of the resulting DateTime is affected if the resulting day is not a valid day in the resulting month of the resulting year. Jest on zmieniany na ostatni prawidłowy dzień w wydanym miesiącu roku.It is changed to the last valid day in the resulting month of the resulting year. Ten rok DateTime zostanie naruszony, jeśli miesiąc wynikający z danego miesiąca jest poza rokiem określonego DateTime .The year part of the resulting DateTime is affected if the resulting month is outside the year of the specified DateTime. Ta implementacja obsługuje tylko bieżącą ERA.This implementation supports only the current era. W związku z tym, ArgumentException jest zgłaszany, jeśli rok wynikający z określonych DateTime .Therefore, ArgumentException is thrown if the resulting year is outside the era of the specified DateTime. Część godziny wynikająca z wyniku DateTime pozostaje taka sama jak określona DateTime .The time-of-day part of the resulting DateTime remains the same as the specified DateTime.

Na przykład, jeśli w określonym miesiącu jest październik, która ma 31 dni, określony dzień jest trzydziestym dniem tego miesiąca, a wartością months parametru jest 6, rok, w którym wypada, jest większy niż określony rok, miesiącem będącym wynikiem jest Kwiecień, a ostatecznym dniem jest dzień 30, który jest ostatnim dniem w kwietniu.For example, if the specified month is October, which has 31 days, the specified day is the 31st day of that month, and the value of the months parameter is 6, the resulting year is one more than the specified year, the resulting month is April, and the resulting day is the 30th day, which is the last day in April.

Jeśli wartość months parametru jest ujemna, wynik DateTime jest wcześniejszy niż określony DateTime .If the value of the months parameter is negative, the resulting DateTime is earlier than the specified DateTime.

KindWłaściwość zwracanej DateTime wartości zawsze jest równa DateTimeKind.Unspecified .The Kind property of the returned DateTime value always equals DateTimeKind.Unspecified. Właściwość parametru można zachować Kind time DateTime.SpecifyKind , wywołując metodę, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can preserve the Kind property of the time parameter by calling the DateTime.SpecifyKind method, as the following example shows.

returnTime = DateTime.SpecifyKind(cal.AddMonths(time, months), time.Kind);
returnTime = DateTime.SpecifyKind(cal.AddMonths(time, months), time.Kind)

Dotyczy

Zobacz też