ThaiBuddhistCalendar.GetYear(DateTime) Metoda

Definicja

Zwraca rok w określonym DateTime .Returns the year in the specified DateTime.

public:
 override int GetYear(DateTime time);
public override int GetYear (DateTime time);
override this.GetYear : DateTime -> int
Public Overrides Function GetYear (time As DateTime) As Integer

Parametry

time
DateTime

DateTimeDo odczytu.The DateTime to read.

Zwraca

Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok w określonym DateTime .An integer that represents the year in the specified DateTime.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje użycie GetYear metody.The following example demonstrates the use of the GetYear Method.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void DisplayValues( Calendar^ myCal, DateTime myDT )
{
  Console::WriteLine( "  Era:    {0}", myCal->GetEra( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Year:    {0}", myCal->GetYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  Month:   {0}", myCal->GetMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal->GetDayOfYear( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal->GetDayOfMonth( myDT ) );
  Console::WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal->GetDayOfWeek( myDT ) );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
  DateTime myDT = DateTime(2002,4,3,gcnew GregorianCalendar);
  
  // Creates an instance of the ThaiBuddhistCalendar.
  ThaiBuddhistCalendar^ myCal = gcnew ThaiBuddhistCalendar;
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
  
  // Adds two years and ten months.
  myDT = myCal->AddYears( myDT, 2 );
  myDT = myCal->AddMonths( myDT, 10 );
  
  // Displays the values of the DateTime.
  Console::WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
  DisplayValues( myCal, myDT );
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:
  Era:    1
  Year:    2545
  Month:   4
  DayOfYear: 93
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    2548
  Month:   2
  DayOfYear: 34
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Thursday

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesThaiBuddhistCalendar {

  public static void Main() {

   // Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   DateTime myDT = new DateTime( 2002, 4, 3, new GregorianCalendar() );

   // Creates an instance of the ThaiBuddhistCalendar.
   ThaiBuddhistCalendar myCal = new ThaiBuddhistCalendar();

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );

   // Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears( myDT, 2 );
   myDT = myCal.AddMonths( myDT, 10 );

   // Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine( "After adding two years and ten months:" );
   DisplayValues( myCal, myDT );
  }

  public static void DisplayValues( Calendar myCal, DateTime myDT ) {
   Console.WriteLine( "  Era:    {0}", myCal.GetEra( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Year:    {0}", myCal.GetYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  Month:   {0}", myCal.GetMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth( myDT ) );
   Console.WriteLine( "  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek( myDT ) );
   Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output.

April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:
  Era:    1
  Year:    2545
  Month:   4
  DayOfYear: 93
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Wednesday

After adding two years and ten months:
  Era:    1
  Year:    2548
  Month:   2
  DayOfYear: 34
  DayOfMonth: 3
  DayOfWeek: Thursday

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesThaiBuddhistCalendar  

  Public Shared Sub Main()

   ' Sets a DateTime to April 3, 2002 of the Gregorian calendar.
   Dim myDT As New DateTime(2002, 4, 3, New GregorianCalendar())

   ' Creates an instance of the ThaiBuddhistCalendar.
   Dim myCal As New ThaiBuddhistCalendar()

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

   ' Adds two years and ten months.
   myDT = myCal.AddYears(myDT, 2)
   myDT = myCal.AddMonths(myDT, 10)

   ' Displays the values of the DateTime.
   Console.WriteLine("After adding two years and ten months:")
   DisplayValues(myCal, myDT)

  End Sub

  Public Shared Sub DisplayValues(myCal As Calendar, myDT As DateTime)
   Console.WriteLine("  Era:    {0}", myCal.GetEra(myDT))
   Console.WriteLine("  Year:    {0}", myCal.GetYear(myDT))
   Console.WriteLine("  Month:   {0}", myCal.GetMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfYear: {0}", myCal.GetDayOfYear(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfMonth: {0}", myCal.GetDayOfMonth(myDT))
   Console.WriteLine("  DayOfWeek: {0}", myCal.GetDayOfWeek(myDT))
   Console.WriteLine()
  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'April 3, 2002 of the Gregorian calendar equals the following in the ThaiBuddhist calendar:
'  Era:    1
'  Year:    2545
'  Month:   4
'  DayOfYear: 93
'  DayOfMonth: 3
'  DayOfWeek: Wednesday
'
'After adding two years and ten months:
'  Era:    1
'  Year:    2548
'  Month:   2
'  DayOfYear: 34
'  DayOfMonth: 3
'  DayOfWeek: Thursday

Dotyczy

Zobacz też