ThaiBuddhistCalendar.IsLeapMonth(Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Określa, czy określony miesiąc w określonym roku w podanej era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year in the specified era is a leap month.

public:
 override bool IsLeapMonth(int year, int month, int era);
public override bool IsLeapMonth (int year, int month, int era);
override this.IsLeapMonth : int * int * int -> bool
Public Overrides Function IsLeapMonth (year As Integer, month As Integer, era As Integer) As Boolean

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

month
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 12 reprezentująca miesiąc.An integer from 1 to 12 that represents the month.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

Boolean

Ta metoda zawsze zwraca wartość false , chyba że jest zastępowana przez klasę pochodną.This method always returns false, unless overridden by a derived class.

Wyjątki

year znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.year is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- month znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.month is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- era znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.era is outside the range supported by the calendar.

Przykłady

Poniższy przykład jest wywoływany IsLeapMonth przez wszystkie miesiące w ciągu pięciu lat w bieżącym ERA.The following example calls IsLeapMonth for all the months in five years in the current era.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a ThaiBuddhistCalendar.
  ThaiBuddhistCalendar^ myCal = gcnew ThaiBuddhistCalendar;
  
  // Checks all the months in five years in the current era.
  int iMonthsInYear;
  for ( int y = 2544; y <= 2548; y++ )
  {
   Console::Write( " {0}:\t", y );
   iMonthsInYear = myCal->GetMonthsInYear( y, ThaiBuddhistCalendar::CurrentEra );
   for ( int m = 1; m <= iMonthsInYear; m++ )
     Console::Write( "\t {0}", myCal->IsLeapMonth( y, m, ThaiBuddhistCalendar::CurrentEra ) );
   Console::WriteLine();

  }
}

/*
This code produces the following output.

2544:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2545:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2546:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2547:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2548:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesThaiBuddhistCalendar {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a ThaiBuddhistCalendar.
   ThaiBuddhistCalendar myCal = new ThaiBuddhistCalendar();

   // Checks all the months in five years in the current era.
   int iMonthsInYear;
   for ( int y = 2544; y <= 2548; y++ ) {
     Console.Write( "{0}:\t", y );
     iMonthsInYear = myCal.GetMonthsInYear( y, ThaiBuddhistCalendar.CurrentEra );
     for ( int m = 1; m <= iMonthsInYear; m++ )
      Console.Write( "\t{0}", myCal.IsLeapMonth( y, m, ThaiBuddhistCalendar.CurrentEra ) );
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

/*
This code produces the following output.

2544:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2545:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2546:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2547:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
2548:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesThaiBuddhistCalendar  
  
  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a ThaiBuddhistCalendar.
   Dim myCal As New ThaiBuddhistCalendar()

   ' Checks all the months in five years in the current era.
   Dim iMonthsInYear As Integer
   Dim y As Integer
   For y = 2544 To 2548
     Console.Write("{0}:" + ControlChars.Tab, y)
     iMonthsInYear = myCal.GetMonthsInYear(y, ThaiBuddhistCalendar.CurrentEra)
     Dim m As Integer
     For m = 1 To iMonthsInYear
      Console.Write(ControlChars.Tab + "{0}", myCal.IsLeapMonth(y, m, ThaiBuddhistCalendar.CurrentEra))
     Next m
     Console.WriteLine()
   Next y

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'2544:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
'2545:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
'2546:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
'2547:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False
'2548:      False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False  False

Uwagi

Lata przestępne w kalendarzu tajskim buddyjskim odpowiadają tym samym rokiem przestępnym w kalendarzu gregoriańskim.Leap years in the Thai Buddhist calendar correspond to the same leap years in the Gregorian calendar. Rok przestępny w kalendarzu gregoriańskim jest definiowany jako rok gregoriański, który jest równomiernie widoczny w czterech, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest podzielny przez 100.A leap year in the Gregorian calendar is defined as a Gregorian year that is evenly divisible by four, except if it is divisible by 100. Jednak lata kalendarza gregoriańskiego, które są podzielne przez 400, to lata przestępne.However, Gregorian years that are divisible by 400 are leap years. Typowy rok ma 365 dni, a rok przestępny ma 366 dni.A common year has 365 days and a leap year has 366 days.

Miesiąc przestępny to cały miesiąc, który występuje tylko w roku przestępnym.A leap month is an entire month that occurs only in a leap year. W kalendarzu tajskim buddyjskim nie występują żadne miesiące.The Thai Buddhist calendar does not have any leap months.

Dotyczy

Zobacz też