Guid.ParseExact Metoda

Definicja

Przeciążenia

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Konwertuje reprezentację zakresu znaków identyfikatora GUID na równoważną Guid strukturę, pod warunkiem, że ciąg jest w określonym formacie.Converts the character span representation of a GUID to the equivalent Guid structure, provided that the string is in the specified format.

ParseExact(String, String)

Konwertuje ciąg reprezentujący identyfikator GUID na równoważną Guid strukturę, pod warunkiem, że ciąg jest w określonym formacie.Converts the string representation of a GUID to the equivalent Guid structure, provided that the string is in the specified format.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Konwertuje reprezentację zakresu znaków identyfikatora GUID na równoważną Guid strukturę, pod warunkiem, że ciąg jest w określonym formacie.Converts the character span representation of a GUID to the equivalent Guid structure, provided that the string is in the specified format.

public:
 static Guid ParseExact(ReadOnlySpan<char> input, ReadOnlySpan<char> format);
public static Guid ParseExact (ReadOnlySpan<char> input, ReadOnlySpan<char> format);
static member ParseExact : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> -> Guid
Public Shared Function ParseExact (input As ReadOnlySpan(Of Char), format As ReadOnlySpan(Of Char)) As Guid

Parametry

input
ReadOnlySpan<Char>

Zakres tylko do odczytu zawierający znaki reprezentujące identyfikator GUID do przekonwertowania.A read-only span containing the characters representing the GUID to convert.

format
ReadOnlySpan<Char>

Zakres tylko do odczytu znaków reprezentujący jeden z następujących specyfikatorów, który wskazuje dokładny format do użycia podczas interpretowania input : "N", "D", "B", "P" lub "X".A read-only span of characters representing one of the following specifiers that indicates the exact format to use when interpreting input: "N", "D", "B", "P", or "X".

Zwraca

Guid

Struktura, która zawiera wartość, która została przeanalizowana.A structure that contains the value that was parsed.

Uwagi

ParseExactMetoda wymaga zakresu znaków tylko do odczytu do przekonwertowania na wartość dokładnie w formacie określonym przez format parametr, po usunięciu wiodących i końcowych znaków białych.The ParseExact method requires the read-only character span to convert to be exactly in the format specified by the format parameter, after leading and trailing white-space characters are removed. W poniższej tabeli przedstawiono zatwierdzone specyfikatory formatu dla format parametru.The following table shows the accepted format specifiers for the format parameter. Znak „0” reprezentuje cyfrę. Łączniki („-”), nawiasy klamrowe („{”, „}”) i nawiasy („(”, „)”) są wyświetlane jak pokazano."0" represents a digit; hyphens ("-"), braces ("{", "}"), and parentheses ("(", ")") appear as shown.

SpecyfikatorSpecifier Format input parametruFormat of the input parameter
NN 32 cyfry:32 digits:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
DD 32 cyfry rozdzielone łącznikami:32 digits separated by hyphens:

00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000
BB 32 cyfry rozdzielone łącznikami, ujęte w nawiasach klamrowych:32 digits separated by hyphens, enclosed in braces:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
PP 32 cyfry rozdzielone łącznikami, ujęte w nawiasach:32 digits separated by hyphens, enclosed in parentheses:

(00000000-0000-0000-0000-000000000000)(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
XX Cztery wartości szesnastkowe zawarte w nawiasach klamrowych, gdzie czwarta wartość jest podzbiorem ośmiu wartości szesnastkowych również ujętych w nawiasy klamrowe:Four hexadecimal values enclosed in braces, where the fourth value is a subset of eight hexadecimal values that is also enclosed in braces:

{0x00000000, 0x0000, 0x0000, {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}}{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}

Dotyczy

ParseExact(String, String)

Konwertuje ciąg reprezentujący identyfikator GUID na równoważną Guid strukturę, pod warunkiem, że ciąg jest w określonym formacie.Converts the string representation of a GUID to the equivalent Guid structure, provided that the string is in the specified format.

public:
 static Guid ParseExact(System::String ^ input, System::String ^ format);
public static Guid ParseExact (string input, string format);
static member ParseExact : string * string -> Guid
Public Shared Function ParseExact (input As String, format As String) As Guid

Parametry

input
String

Identyfikator GUID, który ma zostać przekształcony.The GUID to convert.

format
String

Jeden z następujących specyfikatorów, który wskazuje dokładny format do użycia podczas interpretowania input : "N", "D", "B", "P" lub "X".One of the following specifiers that indicates the exact format to use when interpreting input: "N", "D", "B", "P", or "X".

Zwraca

Guid

Struktura, która zawiera wartość, która została przeanalizowana.A structure that contains the value that was parsed.

Wyjątki

input lub format jest null .input or format is null.

input nie jest w formacie określonym przez format .input is not in the format specified by format.

Przykłady

Poniższy przykład wywołuje ToString(String) metodę ze wszystkimi obsługiwanymi specyfikatorami formatu w celu wygenerowania tablicy ciągów, które reprezentują pojedynczy identyfikator GUID.The following example calls the ToString(String) method with each of the supported format specifiers to generate an array of strings that represent a single GUID. Są one następnie przesyłane do ParseExact metody, która pomyślnie analizuje tylko ciąg, który jest zgodny ze specyfikatorem formatu "B".These are then passed to the ParseExact method, which successfully parses only the string that conforms to the "B" format specifier.

// Define an array of all format specifiers.
string[] formats = { "N", "D", "B", "P", "X" };
Guid guid = Guid.NewGuid();
// Create an array of valid Guid string representations.
var stringGuids = new string[formats.Length];
for (int ctr = 0; ctr < formats.Length; ctr++)
  stringGuids[ctr] = guid.ToString(formats[ctr]);

// Parse the strings in the array using the "B" format specifier.
foreach (var stringGuid in stringGuids)
{
  try
  {
    Guid newGuid = Guid.ParseExact(stringGuid, "B");
    Console.WriteLine($"Successfully parsed {stringGuid}");
  }
  catch (ArgumentNullException)
  {
    Console.WriteLine("The string to be parsed is null.");
  }
  catch (FormatException)
  {
    Console.WriteLine($"Bad Format: {stringGuid}");
  }
}

// The example displays output similar to the following:
//
//  Bad Format: eb5c8c7d187a44e68afb81e854c39457
//  Bad Format: eb5c8c7d-187a-44e6-8afb-81e854c39457
//  Successfully parsed {eb5c8c7d-187a-44e6-8afb-81e854c39457}
//  Bad Format: (eb5c8c7d-187a-44e6-8afb-81e854c39457)
//  Bad Format: {0xeb5c8c7d,0x187a,0x44e6,{0x8a,0xfb,0x81,0xe8,0x54,0xc3,0x94,0x57}}
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Define an array of all format specifiers.
   Dim formats() As String = { "N", "D", "B", "P", "X" }
   Dim guid As Guid = Guid.NewGuid()
   ' Create an array of valid Guid string representations.
   Dim stringGuids(formats.Length - 1) As String
   For ctr As Integer = 0 To formats.Length - 1
     stringGuids(ctr) = guid.ToString(formats(ctr))
   Next

   ' Parse the strings in the array using the "B" format specifier.
   For Each stringGuid In stringGuids
     Try
      Dim newGuid As Guid = Guid.ParseExact(stringGuid, "B")
      Console.WriteLine("Successfully parsed {0}", stringGuid)
     Catch e As ArgumentNullException
      Console.WriteLine("The string to be parsed is null.")
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("Bad Format: {0}", stringGuid)
     End Try  
   Next   
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Bad Format: 3351d3f0006747089ff928b5179b2051
'  Bad Format: 3351d3f0-0067-4708-9ff9-28b5179b2051
'  Successfully parsed {3351d3f0-0067-4708-9ff9-28b5179b2051}
'  Bad Format: (3351d3f0-0067-4708-9ff9-28b5179b2051)
'  Bad Format: {0x3351d3f0,0x0067,0x4708,{0x9f,0xf9,0x28,0xb5,0x17,0x9b,0x20,0x51}}

Uwagi

ParseExactMetoda wymaga, aby ciąg do konwersji był dokładnie w formacie określonym przez format parametr, po usunięciu początkowych i końcowych znaków białych.The ParseExact method requires the string to convert to be exactly in the format specified by the format parameter, after leading and trailing white-space characters are removed. W poniższej tabeli przedstawiono zatwierdzone specyfikatory formatu dla format parametru.The following table shows the accepted format specifiers for the format parameter. Znak „0” reprezentuje cyfrę. Łączniki („-”), nawiasy klamrowe („{”, „}”) i nawiasy („(”, „)”) są wyświetlane jak pokazano."0" represents a digit; hyphens ("-"), braces ("{", "}"), and parentheses ("(", ")") appear as shown.

SpecyfikatorSpecifier Format input parametruFormat of the input parameter
NN 32 cyfry:32 digits:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
DD 32 cyfry rozdzielone łącznikami:32 digits separated by hyphens:

00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000
BB 32 cyfry rozdzielone łącznikami, ujęte w nawiasach klamrowych:32 digits separated by hyphens, enclosed in braces:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
PP 32 cyfry rozdzielone łącznikami, ujęte w nawiasach:32 digits separated by hyphens, enclosed in parentheses:

(00000000-0000-0000-0000-000000000000)(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
XX Cztery wartości szesnastkowe zawarte w nawiasach klamrowych, gdzie czwarta wartość jest podzbiorem ośmiu wartości szesnastkowych również ujętych w nawiasy klamrowe:Four hexadecimal values enclosed in braces, where the fourth value is a subset of eight hexadecimal values that is also enclosed in braces:

{0x00000000, 0x0000, 0x0000, {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}}{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}

Zobacz też

Dotyczy