Guid.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Zwraca ciąg reprezentujący wartość tego wystąpienia, zgodnie z podanym specyfikatorem formatu i informacjami o formacie specyficznym dla kultury.Returns a string representation of the value of this instance, according to the provided format specifier and culture-specific format information.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
abstract member System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
override this.System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Pojedynczy specyfikator formatu, który wskazuje sposób formatowania wartości Guid .A single format specifier that indicates how to format the value of the Guid. formatParametr może mieć wartość "N", "D", "B", "P" lub "X".The format parameter can be "N", "D", "B", "P", or "X". Jeśli format ma wartość null lub jest pustym ciągiem (""), jest używany znak "D".If format is null or an empty string (""), "D" is used.

provider
IFormatProvider

(Parametr zarezerwowany) Obiekt dostarczający informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.(Reserved) An object that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

String

Wartość tej Guid reprezentowana jako seria małych cyfr szesnastkowych w określonym formacie.The value of this Guid represented as a series of lowercase hexadecimal digits in the specified format.

Implementuje

Wyjątki

Wartość format nie jest równa null, pusty ciąg ("") lub jeden z następujących specyfikatorów pojedynczego formatu: "N", "D", "B", "P" lub "X".The value of format is not null, an empty string (""), or one of the following single format specifiers:"N", "D", "B", "P", or "X".

Uwagi

providerParametr jest zarezerwowany do użytku w przyszłości i nie przyczynia się do wykonania tej metody.The provider parameter is reserved for future use and does not contribute to the execution of this method. Można przekazać null wywołanie metody.You can pass null in the method call.

W poniższej tabeli przedstawiono zatwierdzone specyfikatory formatu dla format parametru.The following table shows the accepted format specifiers for the format parameter. Znak „0” reprezentuje cyfrę. Łączniki („-”), nawiasy klamrowe („{”, „}”) i nawiasy („(”, „)”) są wyświetlane jak pokazano."0" represents a digit; hyphens ("-"), braces ("{", "}"), and parentheses ("(", ")") appear as shown.

SpecyfikatorSpecifier Format wartości zwracanejFormat of return value
N 32 cyfry:32 digits:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
D 32 cyfry rozdzielone łącznikami:32 digits separated by hyphens:

00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000
B 32 cyfry rozdzielone łącznikami, ujęte w nawiasach klamrowych:32 digits separated by hyphens, enclosed in braces:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
P 32 cyfry rozdzielone łącznikami, ujęte w nawiasach:32 digits separated by hyphens, enclosed in parentheses:

(00000000-0000-0000-0000-000000000000)(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
X Cztery wartości szesnastkowe zawarte w nawiasach klamrowych, gdzie czwarta wartość jest podzbiorem ośmiu wartości szesnastkowych również ujętych w nawiasy klamrowe:Four hexadecimal values enclosed in braces, where the fourth value is a subset of eight hexadecimal values that is also enclosed in braces:

{0x00000000, 0x0000, 0x0000, {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}}{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}

Cyfry szesnastkowe od a do f są małymi literami w zwracanym ciągu.The hexadecimal digits a through f are lowercase in the returned string. Aby przekonwertować je na wielkie litery, wywołaj String.ToUpper metodę na zwracanym ciągu.To convert them to uppercase, call the String.ToUpper method on the returned string.

Ponieważ provider parametr jest ignorowany, nie można go użyć do udostępnienia niestandardowego rozwiązania do formatowania.Because the provider parameter is ignored, you cannot use it to provide a custom formatting solution. Aby reprezentować Guid wartość jako ciąg w formacie, który nie jest obsługiwany przez standardowe ciągi formatujące identyfikatora GUID, wywołaj String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) metodę z provider obiektem, który implementuje oba ICustomFormatter IFormatProvider interfejsy i.To represent a Guid value as a string in a format that isn't supported by the standard GUID format strings, call the String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) method with a provider object that implements both the ICustomFormatter and IFormatProvider interfaces. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "formatowanie niestandardowe przy użyciu ICustomFormatter" w artykule Typy formatowania .For more information, see the "Custom Formatting with ICustomFormatter" section in the Formatting Types article.

Dotyczy