Guid.TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>) Metoda

Definicja

Próbuje sformatować bieżące wystąpienie GUID do podanego zakresu znaków.Tries to format the current GUID instance into the provided character span.

public bool TryFormat (Span<char> destination, out int charsWritten, ReadOnlySpan<char> format = default);
member this.TryFormat : Span<char> * int * ReadOnlySpan<char> -> bool
Public Function TryFormat (destination As Span(Of Char), ByRef charsWritten As Integer, Optional format As ReadOnlySpan(Of Char) = Nothing) As Boolean

Parametry

destination
Span<Char>

Gdy ta metoda zwraca, identyfikator GUID jako zakres znaków.When this method returns, the GUID as a span of characters.

charsWritten
Int32

Gdy ta metoda zwraca, liczba znaków zapisywana w zakresie.When this method returns, the number of characters written into the span.

format
ReadOnlySpan<Char>

Zakres tylko do odczytu zawierający znak reprezentujący jeden z następujących specyfikatorów, który wskazuje dokładny format do użycia podczas interpretowania input : "N", "D", "B", "P" lub "X".A read-only span containing the character representing one of the following specifiers that indicates the exact format to use when interpreting input: "N", "D", "B", "P", or "X".

Zwraca

Boolean

true Jeśli operacja formatowania zakończyła się pomyślnie; false w przeciwnym razie.true if the formatting operation was successful; false otherwise.

Dotyczy