ICloneable.Clone Metoda

Definicja

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current instance.

public:
 System::Object ^ Clone();
public object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
Public Function Clone () As Object

Zwraca

Object

Nowy obiekt będący kopią tego wystąpienia.A new object that is a copy of this instance.

Uwagi

Otrzymany klon musi być tego samego typu co lub jest zgodny z, oryginalnym wystąpieniem.The resulting clone must be of the same type as, or compatible with, the original instance.

Implementacja Clone może wykonywać kopię głęboką lub kopię skróconą.An implementation of Clone can perform either a deep copy or a shallow copy. W przypadku głębokiego kopiowania wszystkie obiekty są zduplikowane; w kopii płytkij tylko obiekty najwyższego poziomu są duplikowane i niższe poziomy zawierają odwołania.In a deep copy, all objects are duplicated; in a shallow copy, only the top-level objects are duplicated and the lower levels contain references. Ponieważ obiekty wywołujące Clone nie mogą zależeć od metody wykonującej operację przewidywalnego klonowania, zalecamy, aby nie ICloneable implementowane w publicznych interfejsach API.Because callers of Clone cannot depend on the method performing a predictable cloning operation, we recommend that ICloneable not be implemented in public APIs.

Zobacz Object.MemberwiseClone, aby uzyskać więcej informacji na temat klonowania, głębokiego i wieloczęściowego kopiowania oraz przykładów.See Object.MemberwiseClone for more information on cloning, deep versus shallow copies, and examples.

Dotyczy

Zobacz też