IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną wartość logiczną przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent Boolean value using the specified culture-specific formatting information.

public:
 bool ToBoolean(IFormatProvider ^ provider);
public bool ToBoolean (IFormatProvider provider);
public bool ToBoolean (IFormatProvider? provider);
abstract member ToBoolean : IFormatProvider -> bool
Public Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Boolean

Wartość logiczna równoważna wartości tego wystąpienia.A Boolean value equivalent to the value of this instance.

Dotyczy