IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na odpowiednik znaku Unicode przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent Unicode character using the specified culture-specific formatting information.

public:
 char ToChar(IFormatProvider ^ provider);
public char ToChar (IFormatProvider provider);
public char ToChar (IFormatProvider? provider);
abstract member ToChar : IFormatProvider -> char
Public Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Char

Znak Unicode odpowiadający wartości tego wystąpienia.A Unicode character equivalent to the value of this instance.

Dotyczy