IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną Decimal liczbę przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent Decimal number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Decimal ToDecimal(IFormatProvider ^ provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider? provider);
abstract member ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Public Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Decimal

DecimalLiczba odpowiadająca wartości tego wystąpienia.A Decimal number equivalent to the value of this instance.

Dotyczy