IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 16-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 short ToInt16(IFormatProvider ^ provider);
public short ToInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Public Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu IFormatProvider, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita ze znakiem równa wartości tego wystąpienia.An 16-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy