IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 64-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 long ToInt64(IFormatProvider ^ provider);
public long ToInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Public Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Int64

64-bitowa liczba całkowita ze znakiem równa wartości tego wystąpienia.An 64-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy