IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 8-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::SByte ToSByte(IFormatProvider ^ provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Public Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

SByte

8-bitowa liczba całkowita ze znakiem równa wartości tego wystąpienia.An 8-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy