IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent single-precision floating-point number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 float ToSingle(IFormatProvider ^ provider);
public float ToSingle (IFormatProvider provider);
abstract member ToSingle : IFormatProvider -> single
Public Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Single

Liczba zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji odpowiadająca wartości tego wystąpienia.A single-precision floating-point number equivalent to the value of this instance.

Dotyczy