IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na Object określonego Type, który ma równoważną wartość, przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an Object of the specified Type that has an equivalent value, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Object ^ ToType(Type ^ conversionType, IFormatProvider ^ provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider provider);
abstract member ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Public Function ToType (conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object

Parametry

conversionType
Type

Type, do którego jest konwertowana wartość tego wystąpienia.The Type to which the value of this instance is converted.

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu IFormatProvider, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Wystąpienie Object typu conversionType, którego wartość jest równoważna wartości tego wystąpienia.An Object instance of type conversionType whose value is equivalent to the value of this instance.

Dotyczy