IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Method

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na Object określoną Type , która ma równoważną wartość, przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an Object of the specified Type that has an equivalent value, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Object ^ ToType(Type ^ conversionType, IFormatProvider ^ provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider provider);
abstract member ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Public Function ToType (conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object

Parametry

conversionType
Type Type Type Type

, Type Do którego jest konwertowana wartość tego wystąpienia.The Type to which the value of this instance is converted.

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Implementacja IFormatProvider interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Object Wystąpienie typuconversionType , którego wartość jest równoważna wartości tego wystąpienia.An Object instance of type conversionType whose value is equivalent to the value of this instance.

Dotyczy