IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 32-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt32 ToUInt32(IFormatProvider ^ provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Public Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

UInt32

32-bitowa liczba całkowita bez znaku równa wartości tego wystąpienia.An 32-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy