IssuerNameRegistry.LoadCustomConfiguration(XmlNodeList) Metoda

Definicja

Po zastąpieniu w klasie pochodnej ładuje konfigurację niestandardową z kodu XML.

public:
 virtual void LoadCustomConfiguration(System::Xml::XmlNodeList ^ nodelist);
public virtual void LoadCustomConfiguration (System.Xml.XmlNodeList nodelist);
abstract member LoadCustomConfiguration : System.Xml.XmlNodeList -> unit
override this.LoadCustomConfiguration : System.Xml.XmlNodeList -> unit
Public Overridable Sub LoadCustomConfiguration (nodelist As XmlNodeList)

Parametry

nodelist
XmlNodeList

Elementy XML konfiguracji. Każdy węzeł na liście ma typ XmlElement.

Implementuje

Uwagi

Metoda jest wywoływana LoadCustomConfiguration przez infrastrukturę konfiguracji. Po wywołaniu nodelist tej metody element będzie zawierać elementy podrzędne najwyższego <poziomu elementu issuerNameRegistry> z pliku konfiguracji. Każdy z tych elementów może z kolei zawierać atrybuty lub elementy podrzędne w zależności od schematu konfiguracji zdefiniowanego dla klasy pochodnej.

Domyślna implementacja zgłasza błąd NotImplementedException. Zastąp tę metodę w klasie pochodnej, aby umożliwić inicjowanie rejestru nazw wystawcy z pliku konfiguracji.

Dotyczy

Zobacz też