SamlAuthenticationClaimResource.AuthenticationInstant Właściwość

Definicja

Pobiera natychmiast w czasie, w którym podmiot został uwierzytelniony.Gets the instant in time at which the subject was authenticated.

public:
 property DateTime AuthenticationInstant { DateTime get(); };
public DateTime AuthenticationInstant { get; }
member this.AuthenticationInstant : DateTime
Public ReadOnly Property AuthenticationInstant As DateTime

Wartość właściwości

DateTime

A DateTime , która określa chwilę w czasie, w którym podmiot został uwierzytelniony.A DateTime that specifies the instant in time at which the subject was authenticated.

Uwagi

AuthenticationInstantWłaściwość odnosi się do AuthenticationInstant atrybutu <AuthenticationStatement> elementu, który jest zdefiniowany w potwierdzeniach i protokole dla specyfikacji języka OASIS SAML (SAML).The AuthenticationInstant property corresponds to the AuthenticationInstant attribute of the <AuthenticationStatement> element that is defined in the Assertions and Protocol for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) specification.

Dotyczy